Omfattningen av hyresvärdens underhållsskyldighet

Hej. Enligt lag har man rätt till att hyresvärden ska måla om väggar m.m. om de bedöms vara väldigt slitna eller om det gått en viss tid. Vad säger lagen när det kommer till golvet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du talar om kallas för hyresvärdens underhållsskyldighet och finns stadgat i 12:15 Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K12P15S1), i vad som vanligen benämns som Hyreslagen. Bestämmelsen innebär att hyresvärden har en skyldighet att under hyrestiden hålla lägenheten i ett sådant skick som framgår av 9§ 1st. 9§ anger i sin tur att en lägenhet vid inflyttningstillfället ska vara i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, vilket innebär att lägenheten ska vara i ett acceptabelt skick och jämförbar med någon form av standard. Formuleringen har dock inte i lag preciserats mer än så.

Vidare framgår det i 12:15 2st att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Undantagsvis är det dock möjligt att avtala om andra villkor enligt 1-2p i paragrafen, t.ex. för enfamiljshus och speciella ägarlägenheter.
Genom lagtextens formulering om att åtgärderna ska ske med "skäliga tidsmellanrum" så visar man på att det inte finns någon exakt tidsplan att följa, eftersom att förslitningen varierar både beroende på lägenhetens storlek och antalet boende i lägenheten. Vanligt är dock att ett tidsintervall om 14 år används som utgångspunkt i bedömningen.

I lagtexten så nämns endast åtgärderna tapetsering och målning uttryckligen, men efterföljs av formuleringen "andra sedvanliga reparationer". Anledningen till detta är att man velat undvika en lång och utrymmeskrävande uppräkning av olika tänkbara åtgärder som hyresvärden kan vara skyldig att vidta. Uttrycket "sedvanliga reparationer" innefattar därför t.ex. golvbehandling och andra liknande åtgärder, trots att det alltså inte uttryckligen nämns i lagtexten.
Som svar på din fråga, så föreligger således en skyldighet för hyresvärden att underhålla lägenheten på en acceptabel nivå, samt att denna skyldighet omfattar även golvet, trots att det inte nämns uttryckligen i lagtexten.

Det måste dock förtydligas att denna underhållsplikt endast gäller det normala slitaget på lägenheten. På motsvarande sätt som hyresvärden så har även hyresgästen en vårdplikt av lägenheten enligt 12:24 JB (se https://lagen.nu/1970:994#K12P24S1) som innebär att hyresgästen måste vårda lägenheten med vad som där hör till under sin boendetid. De skador som hyresgästen orsakar genom vållande eller vårdslöshet är hyresgästen själv skyldig att ersätta, och de faller därför utanför hyresvärdens underhållsskyldighet. Om du som hyresgäst själv skulle ha orsakat skador på lägenheten genom ett onormalt användande så är det därför inte möjligt att kräva att hyresvärden åtgärdar detta genom att hänvisa till underhållsskyldigheten.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000