Omfattas ridning av allemansrätten?

FRÅGA
Får jag som ryttare rida över åker och mark hur jag vill?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 2 kap 15 § regeringsformen (RF) framgår att ”alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” och att denna rätt gäller oberoende av om markägaren samtycker eller inte. Allemansrätten är dock inte obegränsad vilket innebär att du inte får t.ex. rida var du vill. På samma sätt som du inte får tälta, fiska, plocka blommor etc. överallt.

Innebörden av allemansrätten, d.v.s. var du får vistas, är inte närmare definierad utan den får sitt innehåll genom motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden. Det är därför aldrig förenligt med allemansrätten att rida på ett sådant sätt att man överträder gällande lagar och andra bestämmelser. Man behöver inte alltid fråga markägaren om lov att nyttja marken men man får inte rida på sådant sätt det medför nämnvärd skada eller olägenhet för denne. Man kan sammanfatta det med att allmänheten inte får ta sig sådana friheter att markägarens hemfrid eller ekonomiska intressen störs. När det gäller ridning så är detta ofta förenat med större risk för markskada.

Sammanfattningsvis innebär det att du har rätt att vistas i naturen och rida på annans mark, men du måste iaktta gällande bestämmelser samt visa sådan hänsyn att ridningen inte medför någon nämnvärd skada eller olägenhet för markägaren.

Vill du veta mer om allemansrätten förenat med ridning så finns det en liknande fråga besvarad här. Annars är du välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?