FrågaOFFENTLIG RÄTTSkola och utbildning20/11/2020

Omfattas personal inom vuxenutbildningen av registerkontroll?

Hejsan,

Om man som lärare döms till villkorlig dom för t.ex sexuellt ofredande så kommer kravet om registerutdrag omöjliggöra anställning inom gallringstiden på fem år. Innefattas vuxenutbildning av denna registerkontroll enligt skollagen för ett sådant brott?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svaret kommer skollagen (2010:800) och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (RegisterkontrollL) att tillämpas.

Inledning

Jag uppfattar att din fråga är om lärare inom vuxenutbildningen omfattas av kravet på registerkontroll av skolpersonal. För att besvara frågan kommer jag först att utreda vilken skolpersonal som omfattas av registerkontroll och sedan besvara din fråga.

Vilken skolpersonal omfattas av registerkontroll?

Obligatorisk registerkontroll ska ske av personal som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet (2 kap. 31 § skollagen). Annan pedagogisk verksamhet är exempelvis öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem (25 kap. 1 § skollagen).

En arbetsgivare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har rätt att begära ett att en arbetssökande visar upp ett utdrag från belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (1 § registerkontrollL). Detta kallas för frivillig registerkontroll då arbetsgivaren har en möjlighet att begära ett utdrag ur belastningsregistret. En arbetssökande ska vid en sådan begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret om den arbetssökande erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (3 § registerkontrollL).

Omfattas personal inom vuxenutbildningen av obligatorisk eller frivillig registerkontroll?

Arbetssökande vid en vuxenutbildning omfattas varken av obligatorisk eller frivillig registerkontroll. Det beror på att kommunal vuxenutbildning inte omfattas av skollagens uppräknade verksamheter som kräver obligatorisk registerkontroll (2 kap. 31 § skollagen). Frivillig registerkontroll får ske av en arbetsgivare inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn (1 § registerkontrollL).

Avslutningsvis

Personal inom vuxenutbildningen omfattas varken av obligatorisk eller frivillig registerkontroll. I de verksamheter som kräver obligatorisk registerkontroll så utgörs själva verksamheten av arbete med minderåriga barn. Den frivilliga registerkontrollen, som omfattar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, kräver en direkt och regelbunden kontakt med barn. Det visar på att lagstiftningen angående registerkontroll har till syfte att skydda just barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?