Omfattas jag av min arbetsplats kollektivavtal trots att jag inte är medlem i ett fackförbund?

Har jobbat på samma arbetsplats i 7år, när jag anställdes hade företaget inget kollektivavtal och anställningsavtalet jag skrev under hänvisade inte till något kollektivavtal.

Efter att jag arbetat där i 4år tecknar min arbetsgivare ett kollektivavtal för arbetsplatsen och samtidigt fusioneras företaget jag är anställd hos med dess moderbolag och jag börjar få lön från det företaget istället.

Skriver aldrig under något nytt anställningsavtal eller informeras muntligt om detta utan lönen kommer bara från ett annat företag, vilket de nu gjort i ytterligare 3år.

Är ej medlem i något fackförbund.

Omfattas jag av kollektivavtalet som arbetsplatsen har?

Anledningen till att jag undrar är för att jag hade behövt veta hur lång uppsägningstid jag har om jag skulle säga upp mig själv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du omfattas av det kollektivavtal som din arbetsgivare tecknat trots att du själv inte är med i något fackförbud och företaget inte var anslutet till kollektivavtal när du började jobba. Jag tolkar dig även som att du undrar om detta har inverkan på sin uppsägningstid.

Reglerna om kollektivavtal finns i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Reglerna om uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Omfattas du av kollektivavtalet trots omständigheterna?
Ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation (ett fackförbund) gäller tvingande för fackförbundets medlemmar på arbetsplatsen (26 § MBL). Du omfattas inte uttryckligen av kollektivavtalet men å andra sidan har ett kollektivavtal på en arbetsplats något som kallas för normerande verkan. Det innebär att även om avtalet inte uttryckligen omfattar oorganiserade arbetstagare, som du själv, anses det ändå indirekt påverka dessas anställningsavtal. Detta har utvecklats genom praxis och framkommer inte uttryckligen i lag. Det innebär att dina anställningsförmåner och andra villkor bör överensstämma med dem som framkommer i kollektivavtalet för arbetsplatsen. Om så inte är fallet är risken att arbetsgivaren anses bryta mot kollektivavtalet. Detta gäller även om ditt anställningsavtal är äldre än kollektivavtalet. Om ditt avtal enligt arbetsgivaren skulle avvika från kollektivavtalet kan det innebära att ditt avtal kan jämkas (jämkning bedöms enligt 36 § avtalslagen). Vid en tvist så måste dessvärre talan om detta föras av arbetstagaren själv, dvs fackförbundet kommer inte föra talan åt dig så länge du inte är medlem.

Finns andra regler som påverkar din uppsägningstid?
I LAS finns vissa minimikrav för uppsägningstider för både arbetsgivare och arbetstagare. Du som arbetstagare som har jobbat i 7 år på samma arbetsplats har rätt till minsta uppsägningstid om 4 månader, om du exempelvis skulle bli uppsagd (11 § andra stycket tredje punkten LAS). Den uppsägningstid som arbetsgivaren har rätt till om du skulle säga upp dig är minst 1 månad (11 § LAS), men detta kan alltså vara reglerat i det kollektivavtal som har inverkan på din anställning.

Sammanfattning:
Även om du inte uttryckligen enligt lag omfattas av kollektivavtalet på din arbetsplats så har det en normerande verkan för din anställning. Det innebär att villkoren indirekt gäller även dig. Uppsägningstiden är, som du själv skriver, förmodligen reglerad i kollektivavtalet. Annars finns vissa minimikrav för uppsägningstid i LAS. Mitt råd till dig är att ta reda på vad som gäller enligt kollektivavtalet och utgå från att det gäller även dig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-GranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”