Omfattas hål efter en vägg-tv av vårdplikten?

2020-05-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Har det varit några juridiska mål gällande uppsättning av tv apparater i hyreslägenhet? Jag har gjort 6 hål i väggen för TV och nu vid besiktning säger hyresvärden att han behöver tapetsera om, vilket jag skall stå för. Jag hävdar normalt slitage, men han säger att det inte gäller TV upphängningar. För övrigt har jag inte gjort några hål i lägenheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger Jordabalken om vårdplikten för hyresgäster?

Vårdplikten för hyresgäster regleras i 12 kap. 24 § Jordabalken (JB). Där framgår det att hyresgästen har en skyldighet att löpande tillgodose skötseln av lägenheten och andra förhyrda utrymmen, så som exempelvis tvättstuga och trappuppgång. Detta innebär att skador som orsakats av hyresgästen genom vållande, vårdslöshet eller försummelse ska ersättas av denne. Hyresgästen bär även ansvaret för skador som orsakas av gäster, familj eller hantverkare.

Skador som uppkommit av en olyckshändelse eller utgör normalt slitage av lägenheten hör dock inte till den typ av skador som ska ersättas av hyresgästen. Det är istället hyresvärden som bär risken för att lägenhetens skick försämras genom en sådan skada.

Utgör hål från en vägg-tv normalt slitage?

Vad som utgör normalt slitage beror på bedömningen i det enskilda fallet, men kan sägas omfatta skador som uppkommit genom en normal användning av lägenheten.

Jag har inte hittat något specifikt rättsfall som behandlar slitage till följd av uppsättning av en vägg-tv. I praxis har dock utgångspunkten varit att hål i väggen från uppsättning av tavlor och hyllor utgör normalt slitage, se exempelvis NJA 1987 s 668. Är hålen onormalt stora, många i nära anslutning till varandra eller annars tillkommit på ett vårdslöst sätt kan de dock utgöra en skada.

Det är sannolikt att hål till följd av upphängning av en tv skulle bedömas på samma sätt som tavlor och hyllor. Att hänga upp en tv får nämligen ses ses som en normal användning av lägenheten.

Vårdplikt för normalt slitage enligt hyresavtal

Av din fråga framgår inte huruvida vårdpliktsfrågan omfattas av ett avtal mellan dig och din hyresvärd. Det kan dock vara bra att veta att 12 kap. JB är tvingande till din förmån som hyresgäst, vilket framgår av 12 kap. 1 § femte stycket JB. Bestämmelsen innebär att en hyresgäst inte får behandlas mindre förmånligt enligt ett avtal än om bestämmelserna i 12 kap. JB tillämpats. Din hyresvärd kan därmed inte genom hyresavtalet föreskriva dig en vårdplikt för normalt slitage. Skulle ett sådant avtalsvillkor ändå finnas är det inte bindande för dig som hyresgäst.

Sammanfattningsvis

Med hänsyn till att hålen efter din tv är relativt få utgör de enligt min mening sannolikt normalt slitage och är därmed inte är en skada som omfattas av din vårdplikt enligt 12 kap. 24 § JB. Är hålen stora eller har tillkommit på ett vårdslöst sätt utgör de däremot troligen en skada som du är ersättningsskyldig för. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar din hyresvärd och hänvisar till regleringen i JB. Om ni inte når en överenskommelse kan du istället vända dig till hyresnämnden, då de erbjuder medling.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?