Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?

FRÅGA
Gäller konsumenttjänstlagen vid bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga regler finns i konsumenttjänstlagen (KTjL).

Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt?

Konsumenttjänstlagen omfattar avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Lagen omfattar bland annat tjänster som avser arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (1 § 2 p. KTjL).

Ett bygge av enskild väg och schaktning på obebyggd villatomt riktas mot själva marken och omfattas således av lagens bestämmelser. Dock kan dessa arbeten ingå som ett led i småhusentreprenad. Om arbetet är ett led i en småhusentreprenad så regleras avtalet specialregler som finns i 51-61 §§ konsumenttjänstlagen (1 § 2 st KTjL). Oavsett om arbetena är ett led i en småhusentreprenad eller inte så är konsumenttjänstlagen tillämplig.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att skriva igen!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?