Omedelbart omhändertagande med stöd av LVU

Mina barn omhändertogs å ligger under paragraf 1 & 2. MEN upptäckte ett fel i hur detta gått till. Förlorade i både förvaltningsrätten samt kammarrätten. Men har hittat ett troligt ovanligt fel i handläggandet. Socialtjänsten missade den a paragraf (17 arbetsdagar eller om man räknar alla dagar är det 26 dagar tills underlag till förvaltningsrätten inkom.) Vad händer nu? Iom att dom missade lagen om 7 dagar? Står domen fast ändå?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga!

Omedelbart omhändertagande kräver enbart att det är sannolikt

Precis som du framhäver så regleras omedelbart omhändertagande av dina barn av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård (LVU). Enligt 6 § LVU måste två rekvisit vara uppfyllda för att socialnämnden skall kunna besluta om omedelbart omhändertagande 1) det måste vara sannolikt att den unge som behöver vård vårdas med stöd av LVU, och 2) rättens beslut om vård inte kan avvaktas. Det framgår därmed av bestämmelsen att det skall vara "sannolikt", vilket är ett antagande av en viss styrka beträffande möjligheten av att ett visst framtida förhållande – i detta fall beredande av vård med stöd av LVU – ska inträdda. Omständigheterna ska tyda på att de i lagen angivna rekvisiten är uppfyllda, men det behöver inte stå helt klart att så är fallet.

Beslutet om omedelbart omhändertagande behöver underställas förvaltningsrätten

För att omhändertagandet inte skall utnyttjas godtyckligt så finns det säkerhetsventiler i systemet som gör att omhändertagandet måste godkännas av rätten. Beslutet skall därför underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades, se 7 § första stycket LVU. Det föreligger ett skyndsamhetskrav på förvaltningsrätten som kräver att rätten skall pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte föreligger några synnerliga hinder skall förvaltningsrätten göra prövning av beslutet inom en vecka, 7 § andra stycket LVU. Om beslutet inte har underställts förvaltningsrätten inom föreskriven tid så skall omhändertagandet upphöra omedelbart, 7 § tredje stycket LVU.

Socialnämnden behöver inom fyra veckor efter omhändertagandet ansöka om vård

Skulle rätten fastställa beslutet så behöver socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagande verkställdes ansöka hos förvaltningsrätten om att den unge skall beredas vård med stöd av LVU, 8 § LVU. Denna prövningen skiljer sig åt från prövningen förvaltningsrätten gör om omedelbart omhändertagande, då denna avser själva vården. Det innebär att rätten kan behöva göra två skilda bedömningar; en som avser om det omedelbara omhändertagandet var rättfärdigat och en som avser beredningen av vården som socialnämnden anser är nödvändig med hjälp av LVU.

Hur relateras detta till dina omständigheter?

Ett tvångsomhändertagande med stöd av LVU i allmänhet och ett omedelbart omhändertagande i synnerhet är påtagliga ingripande i individers integritet. Individer är grundlagsskyddade från kroppsligt ingrepp och mot frihetsberövanden. Omedelbara omhändertaganden tillämpas därmed ytterst restriktivt och den angivna tiden som är föreskriven i lagen angående skonsamheten i prövningen av beslutet samt när beslutet skall underställas rätten är av stor betydelse för att upprätthålla rättssäkerheten. Det vore därmed min mening väldigt svårt att ett sådant beslut skulle överstiga sin lagenliga tid med nästan fyrdubbla tidsperioden. Vad som förefaller vara mer sannolikt är att den tiden avsett handlingarna som inkom till rätten angående bedömningen av själva vården.

Skulle det dock visa sig att det verkligen var underlaget angående omedelbart omhändertagande som underställdes förvaltningsrätten efter 26 dagar så skulle omhändertagandet ha upphört efter en vecka. Det har därmed skett en lagöverträdelse. För att få mer information om hur du därmed skall gå tillväga för att bemöta denna lagöverträdelsen så råder jag dig att ta kontakt med en av våra jurister här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga,

Vänliga hälsningar

Ninab YousifRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”