Om skuldsatt sambo går bort bli den efterlevande sambon skyldig att betala skulden?

FRÅGA
Om skuldsatt sambo går bort bli den efterlevande sambon skyldig att betala skulden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller för sambor finns i sambolagen (SamboL). Jag kommer även att hänvisa till utsökningsbalken (UB), vilken bland annat handlar om Kronofogdens möjligheter att utmäta egendom för att täcka skulder.

Vad händer om en sambo avlider?

Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendomen. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om dessa förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Det är endast samboegendom som ingår i bodelningen. Annan egendom, till exempel bilar eller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, ska hållas utanför bodelningen. Den sambo som äger denna egendom behåller den. Vid bodelningen ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas (12 § SamboL). Detta görs genom att man listar all samboegendom som vardera sambo äger på dennes sida. Efter detta ska man räkna bort så mycket som krävs från vardera sambos egendom för att täcka dennes skulder (13 § SamboL). I första hand ska egendom som inte är samboegendom användas för att täcka skulder, och endast i den mån annan egendom inte räcker till ska samboegendom användas till skuldtäckning (13 § andra stycket SamboL). Det som återstår av samboegendom efter att avdrag gjorts för att täcka skulder ska läggas samman och delas lika mellan samborna (14 § SamboL).

Vad händer om en sambos skulder överstiger dennes tillgångar?

Om den ena sambon har skulder som överstiger dennes tillgångar kommer den sambon gå in med noll i bodelningen. Skulderna följer alltså inte med utan stannar på den sambons sida. Detta innebär att den andra sambon kommer få dela med sig av sin samboegendom, men kommer inte ta del av skulderna.

Vad finns det för skydd för den efterlevande sambon?

För att täcka den ena sambons skulder vid bodelningen ska i första hand annan egendom användas. Endast skulder som är direkt hänförliga till samboegendom ska täckas med samboegendom (13 § andra stycket SamboL). Det är endast då skulderna överstiger annan egendom som samboegendom ska användas för täcka skulder i andra fall.

Det är även så att en bodelning endast behöver göras om någon av samborna begär det. Om den ena sambon avlider kan den andra sambon välja att inte begära en bodelning, om denne känner att den avlidne sambons skulder skulle "inkräkta" på den efterlevande sambons egendom enligt ovan (18 § SamboL). Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning, inte den avlidne sambons arvingar.

Kan man bli ansvarig för sin sambos skulder på något annat sätt?

Om den ena sambon har skulder som denne inte kan betala kan Kronofogdemyndigheten begära utmätning av egendom för att få betalt för skulderna (4 kap. UB). Om Kronofogden skulle göra utmätning i ert hem kommer de utgå ifrån att den sambo som har skulder är ägare till egendomen i hemmet (4 kap. 19 § UB). Detta gäller så länge den andre sambon inte gör det sannolikt att egendomen är samägd, eller att det framgår att denne äger egendomen helt och hållet. För att visa att egendomen är din kan du till exempel visa upp ett kvitto. Det är ganska högt ställda krav för att det över huvud taget ska bli fråga om en utmätning, men det kan ändå vara smart att till exempel spara kvitton för att kunna visa vem som äger egendomen.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du som efterlevande sambo inte ansvarar för din avlidne sambos skulder. Det som kan hända är att samboegendom, vid en bodelning, används för att täcka skulder. Vid en eventuell utmätning skulle också Kronofogden kunna utmäta egendom som inte kan visas är din egendom. Det du kan göra för att skydda dig är till exempel att inte begära bodelning om din sambo skulle avlida, samt se till att spara eventuella kvitton för att kunna visa vilken egendom som är din.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll