Om filmvisning inför en studentförening utgör upphovsrättsintrång

2016-11-05 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, min fråga gäller filmvisning. Jag skulle vilja på mitt universitet, under en studentförening, visa diverse filmer med en psykologisk koppling för att sedan diskutera dem ur ett psykologiskt perspektiv. Detta då vi går på psykologprogrammet. Vilka rättigheter kan man ha att göra detta? Kan man anse att det är filmvisning för ett slutet sällskap i utbildningssyfte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande din fråga finns i Upphovsrättslagen (URL) (här).

Jag kommer i min bedömning att utgå från att filmen du vill visa är upphovsrättsligt skyddad enligt 1 § URL (här). Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt till det. Ensamrätten innebär att det endast är upphovsmannen som har rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten. Detta framkommer av URL 2 § (här). Av tredje styckets andra punkt i nämnda paragraf framkommer att ett verk görs tillgängligt för allmänheten då det framförs offentligt på sätt att allmänheten kan ta del av verket med hjälp av tekniskt hjälpmedel på samma plats där allmänheten kan ta del av verket. Frågan är nu om uppvisande av film inför en studentförening kan jämställas med detta fall.

21 § URL (här) reglerar offentliga framföranden. Av paragrafen framkommer att man inte får framföra filmverk offentligt vid undervisning.

Frågan är därmed om visande av film inför en förening utgör ett offentligt framförande som avses i 2 § och 21 § - och därmed utgör upphovsrättsligt intrång.

Avgörande för offentlighetsbedömningen är om framförandet äger rum inför en sluten krets. En krets är sluten då den i princip inte står öppen för var och en att ta del av den. Så är t.ex. fallet på en konferens med särskilt utvalda deltagare där pressen eller utomstående observatörer inte bereds tillträde. Ett annat exempel är rättsfallet NJA 1967 s. 150. I fallet ordnade en förening danstillställningar för deras medlemmar. Framförandet annonserades även i ortstidningen. Med hänsyn till föreningens ändamål och möjligheten att bli medlem och därmed få tillträde till tillställningarna, ansågs framförandet vara offentligt.

Rättsfallet kan jämföras med ditt fall. Om studenter som inte är medlemmar har möjlighet bli det innan filmvisningen, och därmed kunna närvara på den, bör visningen anses utgöra ett “offentligt framförande” och därmed intränga på upphovsmannens upphovsrätt.

En ytterligare bedömning som bör göras för frågan är huruvida framförandet framförts i förvärvsverksamhet inför en större sluten krets. Sådant framförande jämställs nämligen med offentligt framförande enligt URL 2 § 4 st (här). Huruvida undervisning faller in under begreppet förvärvsverksamhet är dock oklart och det saknas vägledande prejudikat från HD i frågan.

Då det saknas klargörande prejudikat från HD i frågan kan jag inte med säkerhet avgöra huruvida filmvisningen inför studentföreningen utgör upphovsrättsintrång. Min bedömning är dock att avgörande är hur kravet på medlemsskap ser ut.

Stöter du på ytterligare juridiska problem är du varmt välkommen tillbaka till Lawline!

Med vänlig hälsning,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (901)
2020-10-28 Brott mot lagen om företagshemligheter - Vad gäller och vilka åtgärder kan vidtas av den som lidit skada?
2020-10-26 Vad gäller vid upphovsrättsintrång?
2020-10-23 Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor

Alla besvarade frågor (85609)