Om ett klagomål avslås eller avvisas av tillsynsmyndigheten, vid vilken nationell domstol kan den enskilda väcka talan? Vid allmän domstol eller vid förvaltningsdomstol?

2019-04-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Fråga om domstolsprövning av anspråk grundad på GDPR.Rätten till domstolsprövning av unionsrättsliga anspråk är en EU-rättslig princip och skyddas i art. 47 EU:s rättighetsstadga.Art. 78 GDPR innehåller bestämmelser om rätten till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut. I företalet, skäl 143 andra stycket första meningen, står det att "om talan avslås eller avvisas av en tillsynsmyndighet, kan den enskilde väcka talan vid domstolarna i samma medlemsstat". På Datainspektionens hemsida finns ett rättelseblad av vilket framgår att ordet "talan" ska ersättas med "klagomålet". Med andra ord: Om klagomålet avslås eller avvisas av tillsynsmyndigheten, kan den enskilde väcka talan vid domstolarna.Fråga:Om ett klagomål avslås eller avvisas av tillsynsmyndigheten, vid vilken nationell domstol kan den enskilda väcka talan? Vid allmän domstol eller vid förvaltningsdomstol?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, kul att du är intresserad av GDPR!

När en tillsynsmyndighet avslår eller avvisar ett klagomål görs detta genom ett beslut. Då tillsynsmyndigheter är statliga organ finns som huvudregel en möjlighet att överklaga sådana beslut till förvaltningsdomstol (40 § förvaltningslagen). Rent procedurmässigt ska personen som vill överklaga dock lämna in sitt överklagande till den myndighet som meddelat beslutet (43 § förvaltningslagen). Därefter kommer denna myndighet att skicka vidare överklagandet till en allmän förvaltningsdomstol.

Hur ett överklagande ska se ut och vad det ska innehålla regleras detaljerat i förvaltningslagens 43 paragraf andra stycket och förvaltningsprocesslagen 3 och 4 paragraf. Bland annat ska man ange vilket beslut som man vill överklaga och hur man vill att beslutet ska ändras (43 § andra stycket förvaltningslagen) samt sina personuppgifter (3 § förvaltningsprocesslagen). Därutöver gäller att man skickar in sitt överklagande senast 3 veckor från det att man fick ta del av beslutet (44 § förvaltningslagen).

Med vänlig hälsning,

Jacqueline Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (502)
2020-02-28 Överklagande av beslut om yrkeslegitimation
2020-02-26 Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?
2020-02-26 Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen
2020-02-25 Tolkning av rättsfall rörande bistånd enligt Socialtjänstlagen

Alla besvarade frågor (77541)