Om en tonåring ska omhändertas för vård enligt LVU, spelar det någon roll om tonåringen är en blivande pappa?

Hej, vad gäller om socialen (lvu) beslutat att omhänderta en tonåring mot hans vilja och han ska bli blivande pappa? Vad gäller, får han en chans att bättra sig eller det spelar ingen roll om han är blivande pappa?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när vård enligt LVU blir aktuellt, vad som gäller i ditt fallsamt ge råd om vad du kan göra nu. Jag kommer att genomgående skriva förkortningen LVU, men lagen heter egentligen Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det framgår inte av din fråga hur gammal tonåringen är, men jag går igenom vad som gäller för olika åldersgrupper.

När blir vård enligt LVU aktuellt?

Socialtjänsten ansvarar för de som är folkbokförda i kommunen och har ett särskilt ansvar för vissa grupper. En av dessa grupper är barn och unga, se 5 kap. 1 § SoL (här).

Om ett barn eller ungdom far illa är utgångspunkten att frivilliga vårdinsatser i enlighet med SoL aktualiseras, och att insatserna ska ske med samtycke av den unge och vårdnadshavaren, se 1 § 1 st LVU (här). För att vård enligt LVU ska vara aktuellt måste flera kriterier vara uppfyllda. För det första ska det föreligga ett vårdbehov på grund av någon av situationerna i 2 § eller 3 § LVU (se nedan). Om det dessutom kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke från vårdnadshavare eller från den unge själv när han eller hon fyllt 15 år, blir vård enligt LVU aktuellt, se i 1 § 2 st LVU (här).

Sammanfattningsvis, för att vård enligt LVU ska vara aktuellt ska ett barn eller en ungdom fara illa, och det ska antas att samtycke till vård inte föreligger.

Vilka situationer tar lagen upp?

Miljöfallen

I 2 § LVU (här) framgår att vård enligt LVU ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. 2 § LVU reglerar miljöfallen, vilket innebär att det är rekvisit som rör den unges hemförhållanden. Det är krav på att det ska finnas ett i lagen angivet missförhållande, och även krav på att detta missförhållande ska utgöra en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. Enbart personer under 18 år kan beredas vård med stöd av 2 § LVU, se 1 § 2 st LVU (här).

Beteendefallen

I 3 § 1 st LVU (här) anges att vård enligt LVU ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller sin utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Lagtexten definierar inte vad "något annat socialt nedbrytande beteende" innebär. I propositionen till LVU anges att "något annat socialt nedbrytande beteende" är om den unge avviker från samhällets grundläggande normer. Dessutom krävs att beteendet ska innebära en påtaglig risk för den unges hälsa och utveckling. Situationer då detta aktualiseras är exempelvis om den unge prostituerar sig eller befinner sig i en olämplig miljö, exempelvis missbrukarmiljöer. Det finns möjlighet att bereda unga som är mellan 18 och 20 år vård enligt LVU om situationer som avses i 3 § LVU föreligger och vård enligt LVU är det lämpligaste vårdalternativet, se 1 § 3 st LVU (här)

3 § 2 st LVU (här) anger att vård enligt LVU också ska beslutas om den unge dömts till sluten ungdomsvård enligt 23 kap. 5 § Brottsbalk (1962:700) (BrB) och den unge vid ungdomsvårdens slut är i uppenbart fortsatt vård av behov för att inte löpa risk att skada sin hälsa eller utveckling på det sätt som anges i 2 § LVU.

Vad gäller i ditt fall?

Ett kortfattat svar på din fråga är att en ungdom kan omhändertas enligt LVU även om han ska bli pappa. Men för att vård enligt LVU ska komma ifråga ska det dels finnas ett vårdbehov och dels ska det antas att samtycke till vård inte föreligger – och om någon av de rekvisiten inte är uppfyllda är vård enligt LVU inte aktuellt. Om tonåringen som din fråga rör exempelvis har problem med missbruk (det framgår inte av din fråga varför LVU skulle vara aktuellt, så jag tar bara upp det som exempel) men slutar missbruka, så finns det inget vårdbehov. Om den unge fortfarande har problem men samtycker till behövlig vård, blir vård enligt LVU inte aktuellt då det finns samtycke.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning.
Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000