Om en person som har en stor skuld hos kronofogden ber mig att sätta in dennes arvspengar på mitt konto för att slippa betala fordringsägare, är det en brottslig handling för oss båda?

2019-11-28 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Om en person som har en stor skuld hos kronofogden ber mig att sätta in dennes arvspengar på mitt konto för att slippa betala fordringsägare, är det en brottslig handling för oss båda?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte vet hur personens ekonomiska situation ser ut, hur mycket pengar det rör sig om och andra omständigheter som är av betydelse, är det svårt att ge ett säkert svar om förfarandena är straffbara. Dock kan det vara bra att vara medveten om att förfarandena kan vara brottsliga enligt reglerna om brott mot borgenärer i brottsbalken (BrB) 11 kap. Dessa bestämmelser innebär att det kan vara brottsligt att genom vissa åtgärder minska sina tillgångar till skada för sina borgenärer.

Är det brottsligt att överföra sina pengar till någon annan när man har skuld hos kronofogden?

Detta kan utgöra ett brott, nämligen oredlighet mot borgenärer (BrB 11 kap 1 §). Brottet innebär att man genom gåva, eller annan liknande åtgärd, avhänder sig egendom av betydande värde. Åtgärden ska antingen:

företas när personen är på obestånd, orsaka att personen kommer på obestånd, företas när det föreligger påtaglig fara för att personen ska komma på obestånd, eller orsaka att det föreligger påtaglig fara för att personen ska komma på obestånd.

Brottet kan även begås om man genom gåva eller annan liknande åtgärd försätter sig på obestånd eller framkallar påtagligt fara för att man ska komma på obestånd.

Med obestånd menas att en person inte kan betala sina skulder, och att denna oförmåga inte endast är tillfällig (konkurslagen 1 kap. 2 § andra stycket).

Egendomen måste som sagt vara av betydande värde för att handlingen ska vara brottslig. Någon bestämd värdegräns finns inte, men enligt juridisk litteratur på området brukar gränsen dras vid runt 30 000 kr när det rör sig om gåvor som inte har klar samband med personens normala verksamhet.

För att personen ska kunna dömas för brott krävs att denne haft uppsåt, d.v.s. haft avsikt att begå brottet, haft insikt om att agerandet var brottsligt eller varit likgiltig inför de omständigheter som innebär att brottet begås (något förenklat).

Är det brottsligt att ta emot pengarna från någon som har skuld hos kronofogden?

Om mottagandet innebär att personens brottsliga gärning främjas kan mottagaren ha gjort sig skyldig till medverkan till brott (BrB 23 kap. 4 §). Jag förstår det som att det är fråga om att mottagaren i detta fall ska hjälpa personen att föra över pengarna till sitt konto, vilket skulle kunna anses innebära ett främjande av brottet. Det krävs dock att personen i fråga haft uppsåt, d.v.s. haft avsikt att främja brottet, haft insikt om det eller varit likgiltig inför de omständigheter som innebär att brottet främjas (något förenklat).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (764)
2020-05-24 Falsk tillvitelse och vårdslös tillvitelse
2020-05-20 Olovlig befattning med smuggelgods, ringa brott.
2020-05-15 Kan banken neka inlösen av postväxel?
2020-05-15 Krävs det tillstånd för att beställa kniv från utlandet?

Alla besvarade frågor (80272)