Om bevisning och rätt till offentlig försvarare i brottmål

2017-05-07 i Domstol
FRÅGA
Hej lawline.se. Å tack för att ni erbjuder hjälp. Jag är misstänkt för stöld till ett värde av ca 1500 kr. Det är första gången i mitt liv jag är i en sån här situation.1, Får jag använda mig av dokumentation, fysiska ting såväl som kameraövervakning i form av bild och ljud i en rättegång? 2, Måste jag INNAN rättegång ha meddelat till någon alt. tagit med i ett yttrande före och eller efter ärendet går vidare till åklagare viss information? Alltså att jag i en rättegång tar upp saker som jag inte tog med i mitt yttrande 3, Får jag läsa i dokumenten inantill i en rättegång? 4, Jag har blivit nekad offentlig försvarare, trots psykiska sjukdomar, av tingsrätt och Svea hovrätt utan möjlighet att överklaga beslutet, men kan jag bli tilldelad en offentlig försvarare om ärendet går till rättegång? 5, Får man hänvisa till förundersökningsprotokollet under en rättegång?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att du är misstänkt för ett brott men att åtal inte väckts. I det fall åtal väcks och det blir aktuellt med rättegång är framförallt reglerna i 21, 30, 35, 45 och 46 kap. Rättegångsbalken (RB) relevanta.

Om bevisning i en rättegång (Fråga 1, 4 och 5)

I svensk rätt finns två principer rörande rättegången som är viktiga att känna till. Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen endast får beakta det som framkommit vid huvudförhandlingen när de ska döma i målet, 30 kap. 2 § RB. All bevisning som är relevant måste alltså tas upp i huvudförhandlingen. Nära förknippad är muntlighetsprincipen som innebär att bevisningen i huvudregel ska frambringas muntligen och inte genom hänvisningar till skriftliga inlagor eller annat material, 46 kap. 5 § RB.

Gällande bevisningen råder fri bevisvärdering och bevisprövning. Detta innebär att all typ av bevisning är tillåten och att domstolen värderar bevisningen i det enskilda fallet, 35 kap. 1 § RB. Rörande ljud och bildbevis har domstolen tekniska hjälpmedel som möjliggör uppspelning av bild och ljudupptagningar. Om rätten finner att bevisningen är otillräcklig, kan domstolen självmant inhämta bevisning i brottmål, 35 kap. 6 § RB.Domstolen kan avvisa bevisning som inte är av betydelse, inte behövs eller liknande skäl, se närmare i 35 kap. 7 § RB.

Med hänsyn till muntlighetsprincipen får du endast ge in eller läsa upp innantill skriftliga dokument om rätten finner det lämpligt, 46 kap. 5 § RB. Vittnen och parter ska höras muntligen (och alltså inte ge in skriftliga redogörelser). Det är tillåtet att läsa upp redogörelser för komplicerade tekniska förhållanden om det förenklar förståelsen för omständigheterna i målet.

Det är möjligt att hänvisa till ljud- och bildupptagningar och andra handlingar i målet om rätten finner det lämpligt,46 kap. 6 § RB. Att hänvisa till dessa material, istället för att föredra dem i sin helhet, är alltså ett undantag från huvudregeln muntlighetsprincipen och är möjligt för att rättegången inte ska bli längre än nödvändigt. Det går alltså bra att hänvisa till delar i förundersökningsprotokollet.

Om inkommande av yttrande/bevisning (Fråga 2)

Jag förstår det som att du undrar om när du måste inkomma med bevisning och yttrande inför en rättegång.

Inför rättegången ska rätten förelägga dig att muntligen eller skriftligen uppge vilken bevisning du vill åberopa och vad du vill styrka med varje bevis. Rätten kan förelägga dig att skriftligen redovisa din inställning till åtalet och grunden för inställningen, se 45 kap. 10 § RB. Skälet är för att underlätta rättegången så att all bevisning kan tas upp i ett sammanhang. Om du skulle underlåta att följa bevisföreläggandet avskär det inte dig från att senare åberopa bevisning. Du kan dock bli ersättningsskyldig om du inte följer föreläggandet och därmed orsakar onödiga kostnader för staten, 31 kap. 4 § RB.

Om rätten till offentlig försvarare (Fråga 4)

Om du blivit nekad offentlig försvarare rörande brottet du är misstänkt för kommer du troligtvis inte att få någon inför en rättegång. Detta eftersom straffet troligen stannar vid böter, 21 kap. 3 a § RB.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Hanna Lindsten
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (505)
2021-07-27 Kan en domstol döma en person för ett grövre brott än vad åklagare har åtalat?
2021-07-21 Får tingsrätten pröva ett brottmål utan att hålla huvudförhandling?
2021-07-08 Är det värt att överklaga och vad innebär villkorlig dom?
2021-06-30 Dubbelbestraffning

Alla besvarade frågor (94629)