FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/04/2020

Om avräkning och lojalitetsplikt under uppsägningstid

Hej

Jag har precis blivit uppsagt efter att varit varslad. Jag har 12månaders uppsägningstid.

Om jag skulle bli arbetsbefriad under uppsägningstiden kan jag då freelanca (har egen firma/AB) - tänker alltså inte bli anställd?

Bästa hälsningar


Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En anställd som blir uppsagd kan efter överenskommelse bli arbetsbefriad under uppsägningstiden. Vid en uppsägning kan en överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om vilka villkor som ska gälla under uppsägningstiden. En arbetstagare som blivit uppsagd har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden, 12 § Lag om anställningsskydd (LAS). Arbetsgivaren har dock rätt att, från lön och förmåner som arbetstagaren har rätt till enligt 12 §, räkna av det som arbetstagaren under den arbetsbefriade uppsägningstiden tjänar i en annan anställning, 13 § LAS. Om arbetsgivaren och arbetstagaren däremot har avtalat om att arbetstagaren ska vara arbetsbefriad utan avräkning kan arbetsgivaren inte räkna av annan inkomst. Det är dock, som huvudregel, endast inkomst från en annan anställning som får räknas av och inte inkomst från eget företagande, exempelvis. Inkomster från bisysslor eller förvärvsarbete från enskild firma ska alltså, i regel, inte räknas av.


Vidare bör nämnas att man som anställd har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren och att denna lojalitetsplikt även gäller under uppsägningstiden. Huvudregeln är att arbetstagarens lojalitetsplikt upphör när anställningen avslutas. Man kan säga att den huvudsakliga förpliktelsen för arbetstagaren som följer av anställningsförhållandet är att fullgöra sina arbetsuppgifter. Ett anställningsavtal innehåller dock vissa andra förpliktelser som arbetstagaren har att iaktta. Sådana förpliktelser kan vara lagstadgade eller avtalsreglerade men även utgöras av utfyllande regler som vuxit fram genom domstolspraxis. Sådana utfyllande regler kan sägas uttrycka en allmän lojalitetsplikt för arbetstagare. Lojalitetsplikten innebär att man som arbetstagare ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och inte skada arbetsgivaren. Vilka krav på lojalitet som är rimliga att ställa måste naturligtvis dock variera beroende på de förhållanden som råder inom den bransch man jobbar. I lojalitetsplikten ingår att en arbetstagare inte får bedriva konkurrerande verksamhet under anställningen, vilket inbegriper uppsägningstiden. Exakt all konkurrerande verksamhet anses dock inte utgöra ett lojalitetsbrott. Vid en bedömning av vad som utgör lojalitetsbrott ska man ta hänsyn till arbetstagares eventuella förtroendeställning och dennes möjligheter att knyta kundkontakter, dennes möjligheter att i konkurrensen utnyttja företagshemligheter och annat internt material, den konkurrerande verksamhetens beskaffenhet och konkurrensåtgärdens betydelse för företaget. En arbetstagares verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren och tillfogar eller är ägnad att tillfoga arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller som annars sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal mot arbetsgivaren, anses utgöra ett lojalitetsbrott, (AD 2009 nr 38 och AD 1993 nr 18). Även förberedelser för att starta en verksamhet som är konkurrerande kan, under vissa omständigheter, anses vara illojala. Om arbetsgivaren dock har gett tillåtelse till eller annars kan anses ha godtagit verksamheten bör arbetstagarens handlande inte anses vara illojalt.


Värt att nämna är också Lag om företagshemligheter (LFH). Med företagshemligheter avses, bland annat, information om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse, som inte är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av aktuellt slag, som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla och vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren, 2 § LFH. Erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning är däremot inte en företagshemlighet. En arbetstagares upparbetade kunskaper ses alltså normalt inte som företagshemligheter. En arbetstagare som röjer en företagshemlighet så att det medför skada i konkurrenshänseende kan, exempelvis, bli skyldig att betala skadestånd.


Sammanfattning

I detta fall rör det sig om en uppsägning från arbetsgivarens sida. Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden kan en eventuell överenskommelse träffas mellan dig och arbetsgivaren om vilka villkor som ska gälla under uppsägningstiden. Du har som arbetstagare rätt att behålla lön och andra förmåner under uppsägningstiden. Vad gäller avräkning av annan eventuell inkomst är det, i regel, endast inkomst från annan anställning som får räknas av och inte inkomst från bisysslor eller eget företagande, exempelvis. Viktigt att tänka på är dock frågan om lojalitet gentemot arbetsgivaren samt om det skulle finnas en eventuell konkurrensklausul. Det kan därmed vara bra att se över vad som gäller enligt anställningsavtalet och tillämpligt kollektivavtal, om sådant finns. Utan att veta mer om din situation kan jag bara rekommendera dig att beakta ovanstående och vara försiktig med att eventuellt påbörja eller förbereda en verksamhet under uppsägningstiden som kan anses vara konkurrerande eller påbörja en annan anställning som kan anses vara konkurrerande med din nuvarande arbetsgivare. I övrigt bör det inte vara några problem om inte annat skulle framgå av eventuellt avtal.


Hoppas att detta svar kan vara till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om svaret är otydligt eller om du har fler funderingar!


Med vänlig hälsning,

Amanda KeithRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”