Om att hugga ner grannens buske utan lov

FRÅGA
Hejsan! Förra veckan när jag kom hem från en lång arbetsdag såg jag att den fina rosbusken i min trädgård var borta. Det visade sig senare att min granne hade varit inne i min trädgård och huggit ner den. Jag har länge funderat på att ta ner den och har bland annat diskuterat detta med min granne. MEN jag har aldrig tagit något fast beslut om att göra det. Dessutom är det väl ändå inte upp till min granne att ta det beslutet? Min granne högg ner rosbusken och plockade av rosorna på den för att använda som prydnad i dennes hus. Min granne sa sedan såhär när jag konfronterade hen: "du pratade ju om att du ville ta ner den, så jag gjorde det åt dig". Hen menade även att det kändes fruktansvärt att jag skulle hugga ner en sådan fin buske bara sådär och sa att hen lika gärna kunde ta hand om den. Nu sitter jag här på min altan både ledsen och arg, för att jag för det första inte gillar att min granne utan lov hugger ner min rosbuske och för det andra att jag börjar sakna den. Nu till min fråga. Min granne måste väl ha begått något slags brott? Och i sådana fall vilket brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Först och främst kan det konstateras att det inte är upp till din granne att besluta om att hugga ner denna buske, utan det är något som du som fastighetsägare beslutar om.

I det här fallet kan en rad olika brott aktualiseras:

Stöld – 8 kap. 1 § brottsbalken, anger att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. I det här brottet är det uppsåt att tillägna sig saken som är den högsta tröskeln och kommer man inte över den är det inte stöld.
Att tillägna sig något betyder att göra saken till sin. Den som använder föremålet endast tillfälligt kan inte anses ha tillägnat sig det. T.ex. att använda någon annans cykel under en kort sträcka och sedan överge den räknas inte som stöld. Jag tolkar ditt fall som att grannen slängde busken efter att ha tagit bort den, i så fall har grannen inte tillägnat sig busken, hen har t.ex. inte planterat den i sin trädgård. Det som däremot talar för uppsåt att tillägna sig saken är att grannen behöll blommorna från busken. Men det avgörande här blir vad grannen hade för uppsåt och till vad när hen högg ner busken. Ringa stöld kan även bli aktuellt, enligt 8 kap. 2 § brottsbalken, bestämmelsen tar sikte på stöld av saker till mindre värde (ca. 1000 kr).

Egenmäktigt förfarande – 8 kap. 8 § brottsbalken,den som olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet.Bestämmelsen är avsedd att skydda besittningen som sådan. En besittningskränkning föreligger så snart gärningen medför avsevärd svårighet att disponera saken på samma sätt som tidigare. Detta brott ligger närmare tillhands än stöld då din granne olovligen har kränkt din besittning till din buske och själv använder blommorna.

Olovligt förfogande - 10 kap. 4 § brottsbalken, den som vidtar åtgärd med egendom, som han eller hon har i besittning men till vilken äganderätt är förbehållen någon annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt, döms för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst ett år. Brottsobjektet är något som finns i gärningspersonens besittning. Olovligt förfogande innebär ett missbruk av en situation där man har egendom i besittning. Att t.ex. kasta bort eller förstöra egendomen eller att vägra lämna ifrån sig den är att beröva den andres rätten till den.

Om saken har anskaffats genom stöld döms dock gärningspersonen inte för olovligt förfogande eftersom olovligt förfogande redan är "inbakat" i brottet stöld. Men om saken har anskaffats genom egenmäktigt förfarande, brukar man döma för både egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande. I ditt fall kan det aktuellt med båda dessa brott.

Det kan även nämnas att om ansvar för stöld är uteslutet, därför att gärningsmannen saknade uppsåt till stöld vid tillgreppet, så kan ansvar för olovligt förfogande aktualiseras.

Olovligt förfogande kräver dock inte ekonomisk skada, brottet är således förövat även om gärningsmannen till fullo kompenserar ägaren.

Skadegörelse –12 kap. 1 § brottsbalken, den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år.

Brottet innebär att sakens substans minskas eller att dess beskaffenhet ändras genom gärningspersonens handling. Menet behöver inte nödvändigtvis innebära ekonomisk skada för den skadelidande utan omfattar också affektionsvärde och estetiskt värde av den skadade saken. Skadan får dock inte vara alltför obetydlig, t.ex. en fläck som utan svårighet kan tas bort utgör inte men i paragrafens mening. Skador som är mera bestående men inte till ett allt för högt värde kan ses som ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 § brottsbalken.

Eftersom din situation kan falla in under flera brott kan du polisanmäla din granne. Det som du kan tänka på första är dock om det är värt att göra händelsen till en polisiär sak. Jag förstår om ni numera har en konflikt pga. händelsen men en polisanmälan kommer bara att förvärra konflikten och ni kommer kanske att bo grannar med varandra i många år till. Det är en avvägning som du behöver göra om hur långt det är värt att gå. Det hindrar dig dock inte från att informera grannen att hen har gjort sig skyldig till brott och att du står i beredskap att polisanmäla denne, men att ni kanske kan komma överens om en annan lösning, t.ex. att grannen ersätter dig ekonomiskt för en ny buske.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (504)
2019-05-23 Vad händer om man stjäl något som är mindre värt än vad man tror?
2019-05-21 Brott begånget av minderårig
2019-05-21 Påföljd vid snatteri
2019-05-18 Min vän har lånat min hund och vill att jag ska betala för hundmaten. Måste jag detta?

Alla besvarade frågor (69284)