Om affärshändelser inte bokförs kan det vara bokföringsbrott

2017-12-18 i Övriga brott
FRÅGA
Är det att betrakta som bokföringsbrott att sedan 2008 ej precisera lönefordringar som arbetande enda styrelseledamot i AB, och majoritetsägare? Att det finns fordringar har protokollerats i bolagsstämmoprotokoll sedan dess, men har ej redovisats i bokföring eller årsredovisningar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet bokföringsbrott återfinns i 11 kap. 5 § brottsbalken, se den bestämmelsen här.

Rekvisiten för bokföringsbrott

En person begår bokföringsbrott genom att åsidosätta en skyldighet enligt bokföringslagen, se den lagen här. Ett åsidosättande av bokföringslagen kan ske på två olika sätt: antingen genom en handling eller genom att inte begå en viss handling (underlåtenhet). För båda sätten krävs dock att det skett genom oaktsamhet eller uppsåt. Enligt 11 kap. 5 § brottsbalken består underlåtenheten i att inte bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation. Handlingen består i att lämna oriktiga uppgifter. Skulle man på något annat sätt åsidosätta en skyldighet enligt bokföringslagen faller det också in under bokföringsbrott.

Utöver att personen vidtar en handling eller underlåtenhet som åsidosätter bokföringslagen krävs att handlingen eller underlåtenheten resulterar i att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kan bedömas med ledning av bokföringen. Det är alltså två steg som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om ett bokföringsbrott.

I detta fall så skulle det kunna vara fråga om bokföringsbrott genom underlåtenheten eftersom att det är något som inte gjorts, det vill säga lönefordringarna har inte redovisats i bokföringen.

Vem kan begå bokföringsbrott?

Den som ansvarar för bokföringen i ett företag kan bli ansvarig för bokföringsbrott, men också andra personer som inte är ansvariga för bokföringen. Så fort någon manipulerat sin egen eller någon annans bokföring kan personen hållas ansvarig. En styrelseledamot kan dock utgå från att de uppgifter som hen tar del av om bokföringen är korrekta. Om styrelseledamoten misstänker att något inte stämmer, eller faktiskt har ett ansvar för bokföringen, är hen skyldig att reagera och undersöka hur det ligger till.

Skyldigheter enligt bokföringslagen

Första steget i bokföringsbrott är att åsidosätta en skyldighet enligt bokföringslagen. Bokföringsskyldigheten beskrivs i 4 kap. 1 § bokföringslagen. Kort sagt kan man säga bokföringsskyldighet innebär en skyldighet att löpande bokföra alla affärshändelser, se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik, bevara all räkenskapsinformation, upprätta en balansräkning och avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning.

En affärshändelse innebär en ekonomisk händelse i ett företag som omedelbart påverkar företagets ekonomiska resultat och ställning. Exempel på affärshändelser är försäljning, utbetalning till leverantör, utbetalning av lön till anställda och upptagande av lån.

Sammanfattning

Att betala ut lön till en arbetstagare eller att ett företag får en fordran på lön skickad till sig (dvs en skuld) är en affärshändelse som därmed bokföras. Om en sådan affärshändelse inte har bokförts kan det röra sig om bokföringsbrott. Utifrån den information som finns i frågan bedömer jag att att lönefordringen räknas som en affärshändelse och därför skulle jag bedöma det som att det kan röra sig om ett bokföringsbrott. Sedan ska det ju också som nämnts resultera i att rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning i huvudsak inte kan bedömas med ledning av bokföringen för att det ska vara ett bokföringsbrott. Det framgår inte av frågan vem som är ansvarig för bokföringen eller vem som underlåtit att bokföra lönefordringen, jag kan därför inte uttala mig om vem som kan hållas ansvarig för brottet.

Skulle det vara så att det är något som är oklart är du välkommen att höra av dig till mig på isabel.frick@lawline.se. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1027)
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning
2021-11-30 Rubricering av narkotikabrott och brott mot knivlagen

Alla besvarade frågor (97596)