Olovligt uttag från ett aktiebolags bankkonto - Vad gäller?

2021-03-16 i Bolag
FRÅGA
Hej Lawline! Vi är 3st delägare i ett Aktiebolag.Jag är ägare av 45% av aktierna, person B är ägare av 45% och min mor är ägare av 10%.Jag står som personen som har (kontroll av bolaget med närstående) enligt Bolagsverket.Jag är även ordförande i bolaget.Nu är det så att person B fast han inte jobbat med bolaget alls dom senaste månaderna plockat ut över 80 00kr i lön exkl moms under denna månad. (Då han har tillgång till bolagets bankkonto).Detta har han jag gjort helt utan att varken jag eller min mor godkänt eller haft vetskap om detta.Utan detta är något som vi precis blivit varse om.Kan vi på något vis utesluta person B från företagets bankkonto? Då han uppenbarligen missbrukar eller indirekt snor pengar ur bolaget.Även fast det nu är jag och person B som upprättat själva bankkontot hos banken vid uppstarten av bolaget?Eller finns det någon annan väg vi kan gå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är en av tre delägare till ett aktiebolag. En av delägarna, personen B, har, såvitt jag förstår, inte varit särskilt aktiv under de senaste månaderna. Trots detta tog vederbörande ut en lön motsvarande 80 000 kr exkl. moms den här månaden. Det nu sagda och existensen av mervärdesskatt vittnar om att denne inte har någon anställning i bolaget utan istället, via egen näringsverksamhet, fakturerar ett arvode. Du undrar därför om det går att neka honom åtkomst till företagets banktillgodohavanden eller om det finns något alternativt tillvägagångssätt. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är aktiebolagslagen (ABL).

När det gäller den förstnämnda frågan kan följande anföras. Vilka behörigheter som ska tillkomma olika i ett bolag verksamma personer eller olika organ är en intern angeläget för bolaget och det ankommer på styrelsen alternativt VD att upprätta en tydlig arbetsordning. Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt och att erforderlig och regelbunden återrapportering sker till styrelsen (8 kap. 4-5 §§ ABL). Att du i egenskap av stiftare och för bolagets räkning öppnade det ifrågavarande bankkontot får dock enligt min mening inte någon bäring på den nu uppkomna situationen. Formell kontohavare är trots allt aktiebolaget som juridisk person. Av din ärendebeskrivning framgår inte hur B:s uppdragsavtal ser ut, vilket naturligtvis försvårar behandlingen av ditt ärende. Men utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget bör bolaget på civilrättslig grund och enligt allmänna avtalsrättsliga principer kunna yrka en återbäringsplikt, det vill säga en skyldighet för B att återbära de medel som denne olovligen har lyft ur bolaget.

Huruvida B sitter i styrelsen är för mig ovisst, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att så är fallet. Styrelsen är bolagets främsta företrädare och tecknar dess firma (8 kap. 35 § ABL). Men på vilket sätt detta ska ske är för mig också ovisst, alltså om teckningsrätten tillkommer envar eller endast i förening med samtliga styrelseledamöter närvarande. Vidare har jag inte heller någon kunskap om hur praxis i bolaget har sett ut tidigare för genomförandet av den här typen av transaktioner. Men avseende så kallade kompetensöverskridanden från bolagets ledning gäller generellt följande. Om styrelsen eller en särskild firmatecknare har företagit en rättshandling för bolaget och då har handlat i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen om bolagsorganens behörighet gäller inte rättshandlingen mot bolaget. Detsamma är fallet om en verkställande direktör när en rättshandling företogs överskred sin behörighet och bolaget visar att motparten insåg eller bort inse behörighetsöverskridandet. En rättshandling gäller inte heller mot bolaget om styrelsen, den verkställande direktören eller en särskild firmatecknare har överskridit sin befogenhet och bolaget visar att motparten insåg eller bort inse befogenhetsöverskridandet (8 kap. 42 § ABL).

Det nyss anförda och med "rättshandling" avses i det här fallet överföringen om 80 000 kr exkl. moms. Motparten var formellt personen B som för bolagets räkning utförde en olovlig utbetalning till sig själv varför det tämligen enkelt borde gå att argumentera för, eller rättare sagt visa, att "motparten insåg eller bort inse" behörighetsöverskridandet och/eller befogenhetsöverskridandet. Annorlunda uttryckt innebär ovanstående att rättshandlingen saknar rättslig verkan, det vill säga att transaktionen är ogiltig, och att personen B är skyldig att återbära vad denne har tillskansat sig i likvida medel. I avtalsrättsliga sammanhang styr för övrigt behörigheten vad man kan göra och befogenheten vad man får göra. Märk väl att personen B även kan komma att ådra sig en skadeståndsskyldighet på grund av det inträffade (29 kap. 1 § ABL).

Värt att nämna är att det här spörsmålet, vid olösliga meningsskiljaktigheter i den löpande förvaltningen, likaledes bör hänskjutas till och diskuteras på nästkommande bolagsstämma och där fatta beslut om vad som ska gälla framöver (jfr 7 kap. 1 och 16 §§ ABL). Oerhört tacksamt är naturligtvis att du och din mor är i majoritet inför eventuella voteringar. Slutligen ska det också noteras att personen B:s agerande faktiskt skulle kunna utgöra en brottslig gärning och närmast till hands torde i så fall förskingring ligga enligt 10 kap. 1 § brottsbalken. Huruvida så verkligen är fallet kan jag dock inte i skrivande stund avgöra. Men en polisanmälan ska inte underskattas och kan inte sällan få en ganska bra påverkanseffekt på människors vilja till självrättelse.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (745)
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag
2021-09-16 Hur gammal måste man vara för att vara styrelsesuppleant i ett aktiebolag?

Alla besvarade frågor (96380)