Olovligt anskaffande av alkoholdrycker

2016-02-27 i Övriga brott
FRÅGA
Vad bör straffet bli för en som bjuder en 14-åring på så pass stor mängd alkohol att personen tuppar av och blir hämtad med ambulans och körd till Maria Ungdom?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Det är förbjudet att lämna ut, sälja eller anskaffa alkoholhaltig dryck till någon som inte uppnått 20 års ålder i enlighet med 3 kap. 7-8 §§ Alkohollagen. Det ska dock i sammanhanget nämnas att det finns ett undantag. Undantaget tar sikte på den situation att, trots att personen ifråga inte uppnått 20 års ålder, det kan vara tillåtet att bjuda på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att "förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt.". Detta stadgande framgår av 3 kap. 9 § 3 st.

Överlämnar eller bjuder någon på alkoholdrycker i strid med ovan nämnda bestämmelser, uppsåtligen eller av oaktsamhet, dömes denne för olovligt anskaffande av alkoholdrycker till böter eller fängelse i högst två år, och om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år i enlighet med 11 kap. 7 §.

Det krävs mer omständigheter och uppgifter för att kunna utröna vad påföljden blir vid eventuellt aktualiserande av ansvar. Det krävs därutöver även uppgifter "gärningsmannens" personliga förhållanden. Därutöver vet jag jag inte heller hur lättpåverkad ifrågavarande 14-åring ifråga har är/var i dåvarande situation.

På väldigt vaga grunder kan det påstås att har det serverats flertalet liter av en visst alkoholhaltig dryck och "gärningsmannen" gjort detta uppsåtligen, finns det en risk för fängelse. Har det skett av oaktsamhet kommer nog påföljden att stanna vid böter.

Alkohollagen hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll