Olovlig hantering av egendom m.m. i förhållande till Brf:s skyldigheter

Hej! Jag bor i brf och dagen efter städdag/årsstämma hittade jag min sons cyklar, pulkor mm samt ett par saker som inte tillhörde mig i en stor hög utanför mitt förråd. Högen blockerade min förrådsdörr och källargången helt. Dessa saker hade stått i ett gemensamt förråd. Ingen avisering från brf hade gjorts om att rensning skulle göras av rummet. Ingen information från den/de som har gjort det har framförts. Jag pratade med fd ordförande för föreningen som gick och pratade med den nya ordföranden. Därefter plockades de saker som inte tillhörde mig bort och sakerna flyttades så att de inte helt hindrar framkomligheten. Jag överhörde en konversation mellan en av styrelsemedlemmarna och fd ordföranden och förstod att man hade städat förvaringsrummet (dagen efter städdagen/årsstämman). Jag är därför säker på att det var styrelsemedlemmar som hade städat ur rummet och därmed också måste ha lagt sakerna utanför mitt förråd ( som jag för övrigt inte kommer in i utan att flytta på dem). Det är mina saker men jag har inte lagt dem där och vad jag förstår är det inte tillåtet att blockera källargången. Måste jag flytta på sakerna från gången eftersom det är mina saker? Jag anser att de styrelsemedlemmar som gjort det här borde flytta tillbaka sakerna till förrådet och be mig om ursäkt. Jag har ännu inte flyttat på sakerna men till sist måste jag väl när jag behöver komma in i mitt förråd. Vad säger lagen? Vad gör jag om jag blir anklagad för att ”skräpa” ner i källargången?

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Om jag förstått dig korrekt så har du ställt följande frågor som du önskar få svar på:

a) Är du ansvarig för att flytta på egendomen i källaren?

b) Vad händer för det fall du blir anklagad för att ”skräpa ner” i källaren?


Innan frågorna besvaras ska nämnas att dessa har besvarats utan att undertecknad haft insyn i föreningens stadgar. Besvarandet av frågorna har således skett med förbehåll om att undertecknad ej känner till det exakta innehållet i stadgarna, något som kan påverka utgången i vardera svar. Det rekommenderas därför att du tar kontakt med Lawline Juristbyrå och få kontakt med någon av byråns jurister, så att ni kan ta en titt på stadgarna och att den vidare bedömningen kan ske utifrån vad som föreskrivs där.


Vem som är skyldig att flytta på egendomen

Till att börja med kan konstateras att som utgångspunkt gäller att den egendom man äger svarar man även för. Om det är så som du beskriver det, att din egendom för närvarande ligger i källargången nere i källaren och helt eller till viss del blockerar gången så att framkomligheten är begränsad, är det min bedömning att du som ägare till egendomen svarar för att undanröja densamma.


Den omständighet som kan påverka bedömningen är att egendomen egenmäktigt hanterats av annan och således placerats utanför ditt förråd utan vare sig ditt samtycke eller kännedom. Dock verkar det som, mot bakgrund av vad du själv anfört, att egendomen åter är i din besittning, i vart fall att du alltjämt äger rådighet över egendomen. Under sådana förhållanden är det min bedömning att du fortsatt svarar för egendomen, dvs. att det är du som är skyldig att flytta på denna.


Din skyldighet att flytta undan egendomen kan särskilt bli aktuell om det förefaller vara så att egendomen ur brandskyddssynpunkt utgör ett hinder, dvs. att egendomen med sin nuvarande placering utgör fara i brandskyddshänseende. Skulle det exempelvis uppstå en brand, och det framgår att din egendom varit placerad på ett sätt som ej godtas enligt gällande brandföreskrifter, kan det medföra skadeståndsansvar med anledning därav.

Eftersom din egendom flyttats utan vare sig ditt samtycke eller kännedom kan det emellertid bli aktuellt med skadeståndsansvar åt andra hållet. Om egendomen fanns placerad i ett förråd och därefter flyttats ut till källargången på sätt att det inneburit skada för dig, antingen att egendomen har skadats eller att en liknande situation som avseende brandsäkerhetsfrågan uppstår, kan det bli aktuellt att framställa krav mot den eller de som egenmäktigt hanterat din egendom. Det blir emellertid din sak att bevisa, vilket kan bli svårt mot bakgrund av omständigheterna i förevarande fall.


Min rekommendation är att söka flytta egendomen snarast. På så vis undviker du eventuella skador som kan uppstå till följd av att egendomen ligger placerad i källargången. Du bör dock skriftligen anmärka för styrelsen att om egendom tillhörande dig befinner sig på en oönskad plats så som i förevarande fall ska de skriftligen anmoda dig att flytta på denna innan de vidtar någon åtgärd.


Nedskräpningsfrågan

Du har även frågat vad som händer eller kan ske för det fall du blir anklagad för att ha skräpat ned. Av 7 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614) föreskrivs följande.


”Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.”


Bestämmelsen innebär att det är föreningen som svarar för skicket i t.ex. trappuppgångar och gemensamma utrymmen och gårdsutrymmen.


Det kan förvisso vara så att föreningen anser att du har skräpat ned i de gemensamma utrymmena till följd av att du förvarat din egendom i ett förråd som ej tillhör dig. Min bedömning är emellertid att det sannolikt ej är en beskyllning som kan förekomma och om så vore fallet kommer att bli tämligen fruktlös. Med andra ord, en eventuell beskyllning om att du skräpar ner i källargången, kommer högst sannolikt endast vara besvärande att behöva ta emot än att den medför juridiska repressalier.


Sammanfattning

Sammantaget kan konstateras följande. Den lösa egendom som du förvarar på föreningens mark och i dess lokaler svarar du för, även om det inte är okej att andra medlemmar olovligen hanterar denna. Om egendomen således flyttas till en plats där den ej får stå är du skyldig att flytta på denna. Du behöver dock inte oroa dig över att behöva vidta några åtgärder för att du skräpar ned, i vart fall kan det ej vara förknippat med några repressalier. Med det sagt är min rekommendation alltjämt att du söker flytta på egendomen så snart som möjligt.


I linje med den ovan givna rekommendationen bör ni kontakta Juristbyrån för att ha möjlighet att få ett adekvat svar med grund även i det som framgår av stadgarna.


Med vnlig hälsning,

Rådgivare Lawline

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000