FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/06/2021

Ogiltighetsförklara ett bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal upprättades och signerades av följande parter

* Make, företrädd av ett privat juridiskt ombud "Maken"

* God man, utsedd av tingsrätten att agera i makans ställe "Första gode mannen"

*Överförmyndarhandläggare "Överförmyndarhandläggaren"

Efter avtalets upprättande har följande skett

* Första gode mannen har entledigats

* Ny god man att företräda maka har utsetts av tingsrätten "Andra gode mannen"

Ca 1,5 år efter att avtalet signerades av "Överförmyndarhandläggaren" ifrågasätts nu bodelningsavtaluet av den "andre gode mannen" via ombud i ett brev till Maken. Ombudet hävdar att fel begåtts (utan att tillföra ny dokumentation) och hotar med att ta det hela till tinget.

Fråga

Vad gäller rent formellt juridiskt om en bodelning som godkänts av Maken, Förste gode mannen och Överförmyndarhandläggaren, senare ifrågasätts? Kan denna överklagas så lång tid efter undertecknandet?

Är det verkligen Maken som "åtgärder vid tingsrätten" bör rikta sig mot eller är det den "första gode mannen" som ska blir stämd som de facto godkände avtalet å sin klients vägnar?

Det jag önskar svar på är helt enkelt hos vem skuldfrågan ligger om det begåtts några fel:

1. Maken?

2. Makens juridiska ombud som upprättade den första versionen av avtalet

3. Första gode mannen?

4. Överförmyndarhandläggaren?

5. Samtliga?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelningsavtalet

Bodelning förrättas av makarna tillsammans. En skriftlig handling ska upprättas över bodelningen som skrivs under av båda markarna. En make får dock företrädas av t.ex. en god man, vilket skett i detta fall. Är en make död ska bodelningen förrättas av den andra maken tillsammans med den dödes arvingar och universella testamentstagare (9 kap. 5 § ÄktB).

Det finns inga andra krav på bodelningsavtalets innehåll utöver att det ska vara skriftlig och att båda markarnas underskrifter ska finnas med. Makarna har full avtalsfrihet mellan sig. Bodelning är i princip ett fristående avtal mellan makarna. Det är alltså upp till avtalsparterna att bestämma vilka avtalsvillkor som ska gälla (NJA 1994 s. 265). I detta fall är bodelningsavtalet skriftligt och har skrivits under av berörda parter. Bodelningsavtalet är således bindande och utgångspunkten är att avtal ska hållas. När ett giltigt avtal har uppstått blir det svårt för en av parterna (den "andre gode mannen") att ändra eller häva avtalet. Om inte den andre parten går med på att ingå ett nytt avtal kan det endast hävas eller förklaras ogiltigt av tingsrätten med stöd av bestämmelserna i avtalslagen (se 28–36 §§ AvtL). Den som vill inleda en rättegång mot någon skall hos rätten skriftligen ansöka om stämning (42 kap. 1 § RB). Det blir maken (s.k. svaranden) som stämningsansökan riktas mot. Jag tolkar det som att ombudet endast tagit till vara partens intressen vid upprättandet av avtalet.

Ogiltighetsförklara eller jämka bodelningsavtalet

Det framgår inte vad det är för fel som påståtts begåtts. Ett avtal kan dock förklaras ogiltigt om det vid avtalets tillkomst visar sig ha funnits någon omständighet som gör att avtalet ska förklaras ogiltigt enligt avtalslagen (antingen hela avtalet eller endast i vissa delar). Det kan till exempel vara om avtalet ingicks under grovt tvång eller utpressning, eller att en part svikligt vilselett motparten. Det kan också ogiltighetsförklaras om en part t.ex. har utnyttjat motpartens svåra situation. Ett avtal kan också strida mot tro och heder på grund av att det skulle anses vara uppenbart moraliskt förkastligt. Ett avtal kan också jämkas om det skulle anses vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Många av dessa omständigheter är relativt ovanliga och det krävs att den som påstår att ett avtal är ogiltigt eller ska jämkas också kan bevisa detta. Det finns ingen tidsbegränsning vad gäller möjlighet att väcka talan i domstol avseende ogiltighetsförklaring av ett avtal.

Ytterligare rådgivning

Min rekommendation är att du anlitar en jurist som går igenom avtalet och den invändning som motparten riktar. Om du är intresserad av hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”