Ogiltigförklara testamente

FRÅGA
Kan ett testamente ogiltigförklaras om en bouppgivare medvetet undanhåller uppgifter?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett testamente kan ogiltigförklaras på ett antal olika grunder. Det kan antingen vara att testamentet upprättats av fel person, att testamentet inte uppfyller formkraven, att testatorn upprättade testamentet under psykisk störning eller att testamentet upprättades under tvång. Alla grunder för ett testamentes ogiltighet hittar du i 13 kap ärvdabalken (HÄR). Det är arvingarna som kan göra gällande att ett testamente är ogiltigt (14 kap 5§ ÄB).

I ditt fall verkar det som att bouppgivaren lämnat fel uppgifter. Ett testamente kan inte ogiltigförklaras på den grunden. Däremot om man misstänker att en bouppgivare lämna felaktiga uppgifter kan denne bli skyldig att vid ed bekräfta sina uppgifter för tingsrätten (20 kap 6 § andra stycket ÄB). Det här kallas att man väcker talan om edgång.

Är det så att bouppgivaren även vid ed bekräftar oriktiga uppgifter begår denne ett brott som kallas mened. Mened kan ge fängelse (15 kap 1 § brottsbalken).

Kommer det fram att bouppgivaren lämnat felaktiga uppgifter som påverkar bouppteckningen ska en tilläggsbouppteckning göras inom en månad (20 kap 10 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa Naudot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1123)
2021-11-27 Var kan en bouppteckning hållas?
2021-11-22 Måste jag närvara vid bouppteckningen?
2021-11-16 Ska skulder som betalas samma dag som dödsdagen tas upp i bouppteckningen?
2021-11-16 Vilka ska ingå i bouppteckningen?

Alla besvarade frågor (97406)