Offert är bindande

2019-11-29 i Avtal
FRÅGA
Hej!Vi har borrat en vattenbrunn där offert låg på ett borrdjup på 60 m. I förtydligande i offerten stod att vid behov av borrning över 60 m tillkommer 275kr/m, maxdjup 100m pga saltrisk. Erhålls ej vatten kan tryckning av brunn bli nödvändig. Kostnad 9500kr. Borrfirman borrade ner till 110 meter och tryckte brunnen utan att fråga eller informera oss. Har de rätt att göra detta och sen kräva att vi betalar den ökade kostnaden? Eller skulle vi ha godkänt ändringen från offert innan de utförde jobbet?Offert låg på 67 000kr och ny kostnad blir ca 90 000kr. Vi har inte fått faktura än men vill veta lite vad vi har för förhandlingsläge.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av fråga
Jag tolkar omständigheterna som att du som privatperson har köpt en tjänst av någon slags hantverkare, närmare bestämt ett borrjobb på marken du äger. Du har sedan fått en offert med vissa ramar och godkänt denna, varpå hantverkaren påbörjat jobbet. Sedan har hantverkaren frångått offerten i viss mån, varför du undrar hur mycket hantverkaren kan ta betalt för samt om du borde ha underrättats under tiden arbetet pågick.

Anbud – accept = bindande
Först och främst kan konstateras att en offert är bindande när motparten accepterat anbudet som lämnats genom offerten. Det finns inga formkrav eller dylikt, en accept av anbudet leder till bundenhet vilket enligt allmänna rättsprinciper ska följas.

Konsumenttjänstlagen är tillämplig
Det som blir speciellt i ditt fall är att du som privatperson kan ses som en konsument när du beställer ett jobb på fast egendom (marken du äger) av en hantverkare som då klassas som en näringsidkare. Detta leder till att Konsumenttjänstlagen (KtjL) är tillämplig och att det är där du kan få svar på din fråga (1 § KtjL).

Som huvudregel gäller, om priset i offerten är att anse som en ungefärlig prisuppgift, att näringsidkaren inte får höja fakturan med mer än 15 % (36 § KtjL). Det som blir svårt i ditt fall är att du trots allt har godkänt en offert som tar upp möjligheten av att det skulle kunna behöva borras till 100 m till en kostnad av 275 kr/m samt priset för en eventuell tryckning. Det skulle kunna argumenteras att du godkänt dessa möjliga kostnader då du godkänt offerten som tar upp dessa scenarion.

Vidare ska en näringsidkare, om det uppkommer behov av tilläggsarbeten under arbetet, kontakta konsumenten och fråga om anvisningar. Näringsidkaren behöver inte fråga om anvisningar om det rör sig om en obetydlig summa eller om det finns särskilda skäl för näringsidkaren att anta att konsumenten skulle godkänna tilläggsarbetet (8 § KtjL). Om dessa krav uppfylls, får näringsidkaren ta betalt för tilläggsarbetet (38 § KtjL). I ditt fall blir det fråga om tilläggsarbete dels vad gäller tryckningen och dels vad gäller den extra borrning över 100 meter som utförts.

I ditt fall har du inte blivit underrättad om tilläggsarbetena som utförts. Då är frågan om det var obetydliga summor eller om något talar för att du skulle ha godkänt ett sådant tilläggsarbete ändå. Vad gäller tryckningen så är det ju ingen obetydlig summa som det rör sig om. Möjligtvis skulle din accept av avtalet dock kunna innebära att du redan accepterat priset för en tryckning om det blir aktuellt vilket talar för att näringsidkaren har särskilda skäl att tro att du skulle accepterat just det tilläggsarbetet.

Vad gäller den extra borrningen så ser jag möjligheter för dig att invända i och med att det utförts utan att underrätta dig, samtidigt som det inte är ett helt obetydligt belopp samt att det i offerten angavs ett maxdjup på 100 meter. Den sistnämnda omständigheten talar därmed för att näringsidkaren inte bör ha särskilda skäl att anta att du skulle accepterat tilläggsarbetet.

Sammanfattningsvis är det svårt att svara på din fråga med säkerhet. Så länge priset är inom offertens ram så skulle det kunna vara så att din accept av offerten innebär ett accepterande av en eventuell högsta kostnad. Vad gäller tryckningen så kan den förmodligen läggas till på priset även om du inte underrättades, i och med att du godkänt priset för en sådan åtgärd på förhand. Däremot är det näringsidkaren som har bevisbördan för en sådan presumtion. Vad gäller den extra borrningen så bör du kunna bestrida kostnaden av denna då du inte underrättats om åtgärden. I samma linje talar även offerten till din fördel då ett maxdjup stod skrivet i denna, vilket har överskridits med 10 meter slutligen.

Hoppas du har fått större klarhet i vad du som konsument har rätt till vid köp av tjänst!

Med vänliga hälsningar,

Carl Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1490)
2021-06-18 Är mitt avtal med dödsboet giltigt om endast en av dödsbodelägarna har skrivit på?
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?

Alla besvarade frågor (93199)