Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom

FRÅGA
En vän kommer troligen bli dömd för stöld. Har inte skannat alla matvaror.Hon är aldrig dömd tidigare. Hon är livrädd för att hennes barn ska få reda på detta eller andra personer i samhället, så att hon förlorar sitt jobb. Det skulle påverka barnen fruktansvärt negativt. Finns det möjlighet att be om sekretess på personuppgifter i domen. ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

En dom utgör en allmän handling som var och en har rätt att ta del av (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Rätten att ta del av domar är en stark, grundlagsskyddad rättighet. Domen blir allmän handling och kan lämnas ut i och med att den avkunnas (2 kap. 10 § 2 punkten TF). Handlingsoffentligheten kan bara begränsas med stöd i lag (2 kap. 2 § TF). Sådant stöd kan finnas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Sekretess kan begränsa handlingsoffentligheten. Bestämmelserna om huruvida sekretess omfattar specifika uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och avseende uppgifter i domar i 36 kap. OSL. Däremot är det inte i alla typer av mål som sekretess kan antas omfatta den enskildes uppgifter. För att sekretess ska omfatta uppgifterna i domen måste någon av bestämmelserna i OSL passa in, i och med att handlingsoffentligheten bara får begränsas genom bestämmelser i lag. I fall där en bestämmelse passar in på situationen är det inte heller alla uppgifter som kan omfattas av sekretess, utan enbart de uppgifter som vid röjande kan antas innebära skada för personen det gäller eller någon närstående till denne. Här ska en sekretessprövning ske före utlämnande av handling.

I ditt fall handlar det om brottmål. De måltyper som omfattas av bestämmelserna i lagen är främst familjerättsliga mål, affärs- eller friftförhållanden, vissa fall av medling samt mål om kollektivavtal, diskriminering m.m. Brottmål är inte en av de mål som kan omfattas av sekretess i 36 kap. OSL.

Troligtvis kommer inte sekretess att kunna omfatta uppgifterna i domen.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (335)
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag
2021-03-31 Hur tar jag reda på om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (91130)