Obegränsad skattskyldighet i Sverige - väsentlig anknytning?

Hej! Jag är brittisk medborgare som bott i Sverige i drygt 20 och har sedan i över 10 år bedrivit egen näringsverksamhet via enskild firma.

Då mina två barn är utflugna och studerar i Storbritannien funderar jag på att flytta tillbaka dit och starta företag där. Tanken är att avveckla min enskilda firma i Sverige och driva verksamhet i stället via nytt brittiskt bolag.

Jag kommer då och då att åka tillbaka till Sverige för att träffa vänner och i enstaka fall även kunder. Den sammanlagda vistelsetiden i Sverige beräknar jag till storleksordningen fem-sex veckor per år.

Hur ser min skatteskyldlighet ut mot Sverige under dessa förhållanden? Logiskt sett blir jag som bosatt och skriven i Storbritannien skyldig att betala skatt där. Men jag har hört att Sverige tillämpar restriktiva regler kring obegränsad skatteskyldighet och är orolig för att dessa ska drabba mig.

Med hänsyn till barnen vill jag ha kvar en mindre lägenhet i Sverige för deras bruk under loven då de har mormor och morfar kvar i livet (mamma som var svensk är avliden) och även för mitt bruk under mina besök.

Spelar ett lägenhetsinnehav någon roll ur skattesynvinkel? Spelar också själva ägarskapet någon roll (dvs om det är barnen eller jag som äger lägenheten)?

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LawLine för din fråga!

Jag ska i mitt svar utreda, utifrån den information jag fått i fråga, om du kan anses som obegränsat skattskyldig i Sverige efter din flytt till Storbritannien. Tillämplig lag blir i detta fall IL. HÄR. I slutet av svaret kommer en sammanfattning

Bosatt i Sverige, stadigvarande vistas eller väsentlig anknytning till Sverige.

Precis som du nämner i din fråga har Sverige relativt låga krav på när en skattskyldig anses vara obegränsat skattskyldig och beskattas för sina inkomster både i och utom landet. Av 3:3 IL följer att personer som är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller tidigare varit bosatt i Sverige och har en väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldiga och ska beskattas i Sverige. Då du efter avvecklingen av din verksamhet i Sverige också flyttar till Storbritannien kommer du inte längre vara bosatt i Sverige. Inte heller kan du anses som stadigvarande i Sverige enligt regeln, då den praxis som utvecklats rör sig kring tidsperioder i Sverige runt 6 månader, med vissa undantag för vissa avbrott i vistelsen. I ditt fall är tidsperioden om 5-6 veckor per år inte nog för att se att du stadigvarande vistas i Sverige. 

Väsentlig anknytning till Sverige?

Kvar har vi då att utreda om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3:3 IL. 3:7 IL exemplifierar bedömningen som ska göras i varje enskilt fall. I bestämmelsen, som inte är uttömmande nämns;

- om han är svensk medborgare, 

- hur länge han var bosatt här, 

- om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort, 

- om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, 

- om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, 

- om han har sin familj här,

- om han bedriver näringsverksamhet här, 

- om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, 

- om han har en fastighet här, och

- liknande förhållanden.

Vid bedömningen om du har väsentlig anknytning till Sverige ska man göra en helhetsbedömning med hjälp av ett antal faktorer som pekar på en anknytning till Sverige eller andra länder.

Vad gäller svenskt medborgarskap väger den punkten relativt lätt. Dock, om du tidigare varit svensk medborgare och väljer att inte längre vara det, indikerar det på att det finns en avsikt att inte längre ha samma band till Sverige. Vidare, att du är brittisk medborgare som flyttar "hem" igen tyder på att du har en avsikt att bryta det skattemässiga bandet med Sverige. Det finns två avgöranden som visar att nämnda förhållande spelar en viktig roll (RÅ 1997 not. 197 samt RÅ 1998 not. 67), trots att andra anknytningspunkter vägde tungt i respektive avgörande.

Hur länge du varit bosatt här påverkas av att ju längre du bott i Sverige, ju starkare anknytning. 20 år kan ses som en stark anknytning och kan påverka helhetsbedömningen. 

Varaktigt bosatt på en viss utländsk ort  - Till denna punkt lägger man särskild hänsyn till den anknytning som du har med ditt hemland. Det finns vissa saker som tyder på att det i vissa fall kan krävas en varaktig bostad på den nya orten du vistas i och att ditt liv inte är ett kringresande mellan ett antal länder utan att du har ett fast hemland. Då du planerar att bosätta dig i Storbritannien efter flytten från Sverige kommer detta tas med i bedömningen och tyda på att du inte längre har väsentlig anknytning till Sverige.

Bostad inrättad för åretruntbruk är en anknytningspunkt som väger tungt. Av vad jag uppfattar är den tänkta lägenheten å ena sidan närmast att se som ett fritidsboende för dig under dina besök i Sverige och å andra sidan en permanentbostad som du låter dina barn nyttja. Rör det sig om ett fritidsboende kommer denna punkt väga lätt i bedömningen. Om det å andra sidan ses som en åretruntbostad som du låter dina barn nyttja så är denna anknytningspunkt stark. Det finns dock ett besked från Skatterättsnämnden där nämnden kom fram till att en enrumslägenhet i Stockholm där syftet var att använda lägenheten som fritidsbostad inte gjorde att personen hade väsentlig anknytning till Sverige. Det skulle kunna vara möjligt att din lägenhet här bedöms på samma sätt.

Om du har familj kvar i Sverige kommer bara påverka om du har make (eller sambo) eller omyndiga barn. Dina vuxna barn kommer således inte att göra att det finns en väsentlig anknytning till Sverige.

Du bedriver näringsverksamhet här  - detta anses som en stark anknytningspunkt. Om du således fortsätter bedriva en näringsverksamhet i Sverige efter flytten kommer detta att vägas in i bedömningen och väga tungt. Att du planerar att i vissa fall endast besöka kunder i Sverige, men alltjämt bedriva din verksamhet från Storbritannien kan, beroende på ytterligare omständigheter, tala för att denna anknytningspunkt i ditt fall inte bör vara allt för starkt efter den tänkta flytten.

Om du är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger dig ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här är en stark anknytningspunkt. Här brukar sägas att aktieinnehav om 10% ger ett väsentlig inflytande i en näringsverksamhet i landet. Då denna omständighet inte nämns i din fråga antar jag att så inte är fallet. 

Vadgäller fastighet gör jag samma bedömning som under bostad inrättad för åretruntbruk, dvs. är det att ses som en fritidsfastighet kommer denna inte vara en stark anknytningspunkt.

När det rör sig om liknande förhållanden ses vilka övriga anknytning till Sverige som finns som gör att en obegränsad skattskyldighet framstår som befogad. 

Samlad bedömning

Av vad jag har utrett är min uppfattning att du inte efter flytten bör ha väsentlig anknytning till Sverige. Detta med hänsyn till att du är brittisk medborgare som återvänder till hemlandet; din bosättning i Sverige (som visserligen varit under 20 år) anses väga tungt men inte påverka helhetsbedömningen; du kommer efter flytten vara varaktigt bosatt i Storbritannien; din lägenhet i Sverige är en fritidsbostad samt att du inte längre bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Bevisbörda

Av 3:7 st. 2 IL följer att du under fem år efter flytten från Sverige har bevisbördan för att du inte längre har en väsentlig anknytning till Sverige. Detta innebär att du under de fem fösta åren efter flytten måste bevisa att du saknar en väsentlig anknytning till Sverige, och att det först efter dessa fem år åligger skatteverket att bevisa att du har väsentlig anknytning till Sverige.

Sammanfattning

För att du ska undvika att du i Sverige beskattas för samtliga dina inkomster krävs att du inte längre har väsentlig anknytning till Sverige. Bedömningen om du har väsentlig anknytning till Sverige eller inte görs av en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Min samlade bedömning är att det finns vissa anknytningspunkter som talar för att din anknytning till Sverige är väsentlig, men att dessa till övervägande del vägs upp av omständigheter som talar för motsatsen vilket gör att du inte kan anses ha en väsentlig anknytning till Sverige. Det åligger dock dig att under de första fem åren efter din flytt från Sverige bevisa att du saknar denna anknytning.

Vem som äger bostaden

Vem som står som faktiskt ägare till lägenheten spelar i bevishänseende roll. Då du under de första fem åren har bevisbörda för att du inte har väsentlig anknytning till bostaden kan en lägenhetsförsäljning (eller en gåva) av lägenheten till dina barn tyda på att du vidare skär av dina band till Sverige. Vidare blir det efter fem år mer problematiskt för Skatteverket att bevisa att lägenheten utgör en anknytningspunkt för dig.

Jag hoppas att jag svarade på dina frågor och jag önskar dig en trevlig dag. 


Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000