Nyttjanderätts ställning vid exekutiv försäljning

2017-11-12 i Utmätning
FRÅGA
Hej. Har en fråga åt min mor.Hon äger och bor i ett hus som hon har på ett arrende.Den gården som hon har arrendet på har ägaren hamnar hos kronofogden.Och nu skall den auktioneras ut, hur blir det för henne om det blir en ny ägare ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För den exekutiva försäljningen av fastigheten gäller regler i främst 12 kap. Utsökningsbalken (UB).

Hur går försäljningen till?

Utmätt fast egendom säljs normalt på offentlig auktion, som administreras av Kronofogden (UB 12:1). Inför den exekutiva försäljningen upprättar Kronofogden en sakägarförteckning med de fordringar och andra rättigheter som personer har i fastigheten (UB 12:25). I Sakägarförteckningen antecknas först fordringar som har särskild förmånsrätt enligt förmånsrättslagen (exv. Panträtt i fastigheten). Vidare antecknas den fordran som föranlett exekutionen (exekutionsfordringen). Dessutom antecknas nyttjanderätt, förutsatt att rättigheten är inskriven eller grundar sig på skriftlig handling. I sakägarförteckningen medtas också kostnaderna för det exekutiva förfarandet (UB 12:26 st. 2). Nämnda rättigheters företräde i förhållande till varandra beror på tidpunkten för inskrivningen. Är en rättighet oinskriven, blir den placerad efter de inskriva rättigheterna.

När fastigheten sålts fördelar Kronofogden köpeskillingen i enlighet med sakägarförteckningen, den som står först får betalt osv. Kronofogden får inte sälja fastigheten till lägre belopp än att det täcker alla fordringar med bättre rätt än exekutionsfordringen, inklusive kostnaderna för försäljningen, det s.k skyddsbeloppet (UB 12:29 och 12:32).

Din mors arrende?

Är din mors nyttjanderätt till fastigheten intecknad, har den företräde i förhållande till andra rättigheter efter dagen för inteckningen; en intecknad nyttjanderätt som faller inom skyddsbeloppet är alltid skyddad. Faller det utom skyddsbeloppet kan rättigheten "offras", om det skulle bli nödvändigt för att tillgodose utmätningssökanden. Dock kan köparen av fastigheten begära att nyttjanderätten ska bestå (JB 6:12).

Jag hoppas din mor känner att min beskrivningen av lagreglerna gav en bra upplysning.

mvh

Fredrik Rising
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?