Nya regler för tillhandahållare av "privata" belastningsregister

FRÅGA
I regeringens proposition 2021/22:59 föreslås det på s. 8 en ny fjärde punkt i 1 kap. 20 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt förslaget ska det bli möjligt att förbjuda offentliggörande av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål. Jag undrar om förslaget innebär att det blir möjligt att förbjuda företag som t.ex. MrKoll och Lexbase att i sina söktjänster tillhandahålla allmänheten fällande domar i brottmål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har tolkat propositionen helt korrekt. Det framgår av avsnitten 7.2-7.3 i prop. 2021/22:59 hur integritetsskyddet för den registrerade måste öka avseende möjligheterna att inte behöva synas i sådana databaser såsom t.ex lexbase eller andra närmast "privata" belastningsregister. Denna uppfattning delas även av majoriteten av remissinstanserna vilket talar för en relativt enhetlig koncensus på rättsområdet.

Av doktrin framgår också att det aldrig var lagstiftarens vilja att tillåta denna typ av användning avseende utgivningsbeviset i TF och YGL. Detta användningsområde för det frivilliga utgivningsbeviset som sidor såsom Lexbase och Mr. Koll använder sig av är att betraktas vara ett lagstiftningstekniskt förbiseende där lagstiftaren vid lagens utformande helt enkelt inte räknade med ett sådant här scenario (förmodligen pga ovissheten om framtidens teknologiska framsteg och dess tillämpningsområden).

Värt att nämna är att svensk rätt i detta avseende förmodligen hade ansetts stå i strid med EU-rätten (GDPR) avseende behandling av personuppgifter rörande fällande brottmålsdomar (art. 10 GDPR), vilket är en av flera anledningar till varför regeringen genom denna proposition försöker åtgärda problemet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (978)
2022-01-28 När gallras åtalsunderlåtelser från belastningsregistret?
2022-01-28 Rättskällornas hierarki
2022-01-25 Får ensambarn undgå militärtjänst?
2022-01-25 Vilka lagar i Sverige handlar om klimatet och klimatfrågan?

Alla besvarade frågor (98708)