Nödtestamentes giltighet

Hej!

Min morbror har avlidit i cancer. Han hade en sambo, inga barn, en mor och 4 syskon. Han hade inte upprättat något testamente innan sin bortgång. Dagen innan han avled hade han sammanlagt 3 enskilda samtal med 2 läkare och en kurator på sjukhuset. Dessa tre personer har dagen efter hans bortgång vardera författat ett dokument. Där anger var och en för sig att de separat haft en samtal med min morbror dagen innan av avled och att min morbror där specificerat att han önskar lämna sina tillgångar till sin sambo, sin ena syster och hennes 2 barn. Mer specifikt; "Jag läkare xx /kurator xx hade igår ett samtal med patienten där han specificerar att han skulle vilja lämna sina tillgångar till…." Är detta att betrakta som ett giltigt muntligt nödtestamente? I detta fall har sammanlagt 3 vittnen hört min morbrors önskan om hans tillgångar men inte samtidigt. Hur kommer detta att bedömas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker först redogöra för vad som krävs för att upprätta ett nödtestamente och ifall din morbror har upprättat ett sådant eller ej. Sedan tänker jag också förklara hur arvet ska fördelas, för att ge dig en tydlig bild av vem som har rätt till vad.

Vad krävs för att upprätta ett nödtestamente?

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Då någon av sjukdom eller annat nödfall är förhindrad att upprätta skriftligt testamente enligt 1§ får denne förordna om sin kvarlåtenskap muntligen inför två vittnen. Det är också möjligt att förordna över sin kvarlåtenskap utan vittnen, genom egenhändigt skriven och undertecknad handling. (10 kap. 3§ ÄB)

Denna paragraf stadgar rätten att upprätta ett så kallar nödtestamente. Jag utgår från att din morbror inte skrivit ner sin vilja, utan att det som är aktuellt i detta fallet är ett eventuellt muntligt nödtestamente. Dock måste ett sådant muntligt testamente ske inför två vittnen och dessa två vittnen måste vara närvarande samtidigt. Som jag förstår din fråga var bara en person i taget närvarande och det finns därmed inget giltigt nödtestamente.

Hur fördelas arvet då inget testamente finns?

Då din morbror inte hade skrivit något testamente och det inte heller finns något giltigt nödtestamente, ska hans kvarlåtenskap fördelas enligt den legala arvsordningen i ÄB.

Vad har sambon rätt till?

Regler kring sambor finns i sambolagen (SamboL).

Sambor ärver inte varandra så länge inget annat framgår av testamente, vilket innebär att din morbrors sambo inte har någon rätt till arv. Men när ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om någon av samborna begär det (8§ SamboL). Då din morbror avlidit är det endast hans sambo som har rätt att kräva bodelning, dödsboet har ingen rätt att kräva det. Detta innebär att om din morbrors sambo inte kräver bodelning kommer det inte göras någon. (18§ SamboL)

Vid en bodelning delas all samboegendom (gemensam bostad och bohag, 3§ SamboL) så att din morbrors sambo får behålla hälften. Det kan också nämnas att sambon måste framställa kravet på bodelning senast när bouppteckningen förrättas (8§ 2st. SamboL).

Vad har släktingarna rätt till?

Det som blir din morbrors andel som han får behålla efter bodelningen, eller allt han lämnade efter sig om ingen bodelning görs, ska fördelas på hans efterlevande släktingar. I detta fallet är det en mor och fyra syskon.

Då det inte finns några bröstarvingar (släktingar i rakt nedstigande led, barn, barnbarn osv) får arvlåtarens föräldrar hälften var av arvet. Om någon av föräldrarna är avliden, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott. (2 kap. 2§ ÄB)

I detta fallet ska hans mor ärva hälften av sin sons kvarlåtenskap. Resterande hälft skulle ha gått till hans far, men utifrån din fråga utgår jag från att fadern är avliden. Faderns 50% delas då lika mellan din morbrors fyra syskon.

Sammanfattningsvis

De samtal din morbror haft med läkarna och kuratorn på sjukhuset ses inte som ett giltigt nödtestamente då det inte funnits två vittnen närvarande samtidigt. Därför kommer arvet fördelas enligt att inget testamente finns. Hans mor får 50% och hans fyra syskon får dela lika på övriga 50%. Endast om hans sambo kräver det kommer bodelning att göras. Sambon har inget rätt till arv, men har genom bodelning rätt till 50% av deras gemensamma bostad och bohag.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”