FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente25/06/2015

Nödtestamente vid självmord

jag fick i dag ta del av ett "testamente" som min dotter upprättat samma dag som hon tog sitt eget liv. 1.5 2015. samtliga hennes tillgångar skulle fördelas mellan hennes mor(70%) samt hennes bror (30%) Det står att det är hennes önskan men det är inte bevittnat av några vittnen och enligt mitt sätt att se kan jag som fader inte godkänna detta. Jag har ju rätt till 50% av hennes tillgångar men jag tycker att det borde fördelas enligt följande: 33% till modern,33% till mig och 33% till hennes bror. Vad tycker ni? kommer jag att få rätt eller gäller verkligen detta testamente trots att det saknar vittnen och kan vara upprättat i affekt.?

Lawline svarar

Hej, jag beklagar din förlust.

För att ett testamente ska vara giltigt gäller som huvudregel att det måste bevittnas av två vittnen, se 10 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB). Undantag från detta finns i 10 kap. 3 § ÄB. Undantaget tar sikte på den situation där testatorn befinner sig i en nödsituation eller haft sjukdom som förhindrat ett upprättande av ett riktigt testamente, s.k "nödtestamente".

Frågan är om självmord räknas som en nödsituation eftersom den är framkallad av testatorn själv. Det som är avgörande är dock hur testatorn uppfattat situationen.

Det finns två avgörande från Högsta domstolen som kan exemplifiera detta;

NJA 1950 s. 498: Fallet rörde en person som hade haft vissa motgångar. Hen hade begått självmord och efterlämnat ett obevittnat testamente från dödsdagen. Här ansåg HD att det förelåg en nödsituation. Då testamentet hade förnuftigt innehåll som stöddes av uttalanden av den döde hade man inte heller anledning att med hänsyn till sinnesbeskaffenheten antaga testationsinhabilitet (ej möjlighet att författa). Dock avgjordes detta mål med tre justitieråd mot två (dvs två stycken höll inte med).

Ett annat liknande fall är NJA 1938 s. 511. Fallet rörde en dräng som hade försummat sin deklarationsskyldighet och fått en skrivelse av landsfiskalen. Personen i fråga hängde sig och hade efterlämnat ett obevittnat testamente. HD ansåg att detta var en sådan nödsituation som jag beskrivit ovan, dock även här tre justitieråd mot två.

Som du förstår är det inte helt enkelt att besvara din fråga, utan testamentets giltighet utgår från testatorns sinnesstämning och den för henne uppfattade situationen. Det är inte helt klart att testamentet behöver vara ogiltigt.

Hoppas du fick ett vägledande svar på din fråga!

Vänligen,

Alfred PeterssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?