"Nödhjälp" i socialtjänstlagen

2020-10-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej om man står skriven i kommun kan och får man söka akut nödhjälp och få beviljad s.k. nödhjälp "SoL" i en annan kommun än den där man står folkbokförd ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i socialtjänstlagen (SoL).

Bakgrund

Utgångspunkten är att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stör och den hjälp som de behöver (2 kap. 1 § SoL). Den kommun där den enskilde vistas ansvarar i regel för sådant stöd och hjälp (2a kap. 1 § SoL). Vistelsen kan vara såväl tillfällig som mer långvarig. Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd åt den enskilde, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer (2a kap. 2 § SoL). Vad som omfattas av begreppet akuta situationer har utvecklats i praxis. De insatser som kan bli aktuella är till exempel hjälp att arrangera en hemresa, logi och matpengar fram till avresan eller insatser i övrigt som den enskilde inte kan vänta med. Om en enskild är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar bosättningskommunen för det stöd som den enskilde behöver. Med bosättningskommun avses: (2a kap. 3 § SoL).

den kommun där den enskilde stadigvarande är bosatt eller om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller hon har sin starkaste anknytning.

Sammanfattning

Utgångspunkten är att kommunen där den enskilde vistas har ansvar för att den enskilde får det stöd och den hjälp som denne behöver. Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än den kommun där han eller hon vistas ansvarar dock bosättningskommunen för stödet. Avgörande blir i ditt fall var du är bosatt. Om du är bosatt i en annan kommun än den där du står folkbokförd torde din faktiska bosättningskommun ansvara för stöd och hjälp. Om du är stadigvarande bosatt i en kommun men har starkast anknytning till en annan kommun, anses anknytningskommunen vara din bosättningskommun som ansvarar för stödet.

Den så kallade nödhjälpen i socialtjänstlagen aktualiseras endast i de fall då det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd åt den enskilde. I dessa lägen är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?