Nekas alkoholtillstånd pga brott?

FRÅGA
En bekant har dömts för sexköp och mist sitt taxitillstånd. Kan han på grund av detta nekas alkoholtillstånd om han söker ett sådant för sin nyinköpta restaurang?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett företag ansöker om alkoholtillstånd/serveringstillstånd kontrolleras personen mot olika register för att visa på lämplighet att sköta alkoholservering. Alkoholhandläggaren gör en utredning gällande personlig och ekonomisk lämplighet hos de personer som har betydande inflytande i ett sökandebolag. Personen kontrolleras hos skatteverket och kronofogden för att se om betalningsanmärkningar finns och om sökanden har skött sin ekonomi. Även Polismyndigheten ska yttra sig om serveringsställets lokalisering och inriktning samt sökandens personliga lämplighet genom kontroll i belastnings- och misstankeregistret. Om sökanden har dömts för brott de senaste åren kan det vara ett skäl för att neka serveringstillstånd. Brottslighet som är särskilt graverande är till exempel ekonomisk brottslighet och andra brott som kan ha anknytning till en verksamhet. En bedömning av brottets karaktär och lämplig karenstid görs i varje enskilt fall. Om brottet är av allvarlig karaktär bör en karenstid på minst tre år ha förflutit innan serveringstillstånd kan bli aktuellt.

l de fall alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller näringspolitisk ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt kan tillstånd vägras eller begränsas (till exempel genom begränsad serveringstid), även om övriga krav är uppfyllda.

Även då sexbrott och förlorande av taxitillstånd inte är direkt relaterat till resturangrörelsen kan det vara skäl som talar emot ett godkännande av serveringstillstånd. Din bekanta kan bli nekad serveringstillstånd på grund av prick i belastningsregistret.

Vänligen

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77173)