Nedsättning av hyra vid brister i lägenhet

2016-10-04 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har bytt lägenhet, från en 1a till en 2a, för ca 1,5v sen. Jag skulle egentligen inte flyttat in förrän 1/10, men fick tillgång till lägenheten lite tidigare och de fick även hantverkarna med.Dem håller på å renoverar min lägenhet(Hyresrätt), men de har stått helt stilla i renoveringen sen några dagar tillbaka, så jag inte något kök att använda och de är stopp i avloppet i toaletten. Nu till min fråga, : -Är de verkligen rimligt att jag måste betala full hyra , när jag varken har ett kök lr någon toalett att använda ?Med vänlig hälsning, Johanna
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken (JB) (1970:994) se här.

En lägenheten ska på tillträdesdagen vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet enligt 12 kap. 9 § första stycket JB. Det bör i anslutning till denna regel tas i beaktande att Du tillträtt lägenheten en vecka innan den avtalade tillträdesdagen. Regeln har trots denna iakttagelse aktualiserats med hänsyn till att den avtalade tillträdesdagen passerat fyra dagar från att Du ställde denna fråga.

Av frågan framgår emellertid inte hur Ert avtal ser ut. Det kan enligt 12 kap. 9 § andra stycket JB avtalas om att lägenheten ska vara i sämre skick, om hyresavtalet innehåller en förhandlingsklausul och bestämmelser om lägenhetens skick tagits in i förhandlingsöverenskommelsen enligt hyresförhandlingslagen. Om en sådan företeelse inte föreligger gäller istället vad som sagts i 12 kap. 9 § första stycket JB.

Om lägenheten före tillträdesdagen blir så pass förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet, förfaller avtalet enligt 12 kap. 10 § första stycket JB. Om hyresvärden inte lämnar meddelande till Dig om händelsen har Du rätt till ersättning för skada enligt samma regel. Att avtalet upphör att gälla förutsätter att Du inte vetat om att det skulle ske reparationer av Din lägenhet. Det krävs också att lägenheten blir så pass förstörd att den inte går att använda för det avsedda ändamålet, dvs. som i Ditt fall.

Om det före hyrestidens början uppstår mindre skada än vad som sägs i 10 § och skadan inte är reparerad när lägenheten ska tillträds gäller enligt 12 kap. 11 § första stycket JB att; punkt 1. Du får reparera bristen på hyresvärdens bekostnad, om denne underlåter att efter tillsägelse åtgärda bristen så snart det kan ske, 2. Du får säga upp avtalet om bristen inte kan repareras utan dröjsmål eller om hyresvärden underlåter att göra det efter tillsägelse, 3. Du har rätt till skälig nedsättning av hyran, 4. Du har rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visat att det beror på hans försummelse, 5. Du får även ansöka om att hyresnämnden meddelar åtgärdsföreläggande, dvs. att hyresvärden tvingas reparera skadan.

Eftersom Din lägenhet varit bristfällig och inte överensstämt med vad Du fordras förvänta Dig enligt 12 kap. 10-12 §§ JB under tillträdesdagen har Du rätt till ett antal alternativ att gå vidare såsom jag nämnt ovan. Samma regler gäller enligt 12 kap. 16 § 1. om lägenheten skadas under hyrestiden utan att Du är ansvarig för skadan, 2. hyresvärden brister i sin underhållningsskyldighet eller hinder eller 3. hinder eller men på annat sätt uppstår i Din användning av lägenheten och det inte beror på Din oaktsamhet. Du kan även i de fall som avses i 12 kap. 16 § 1-3 p. ansöka om åtgärdsföreläggande till hyresnämnden. Ett åtgärdsföreläggande får förenas med vite och en tidsram inom vilken hyresvärden ska ha vidtagit de åtgärder som framgår av föreläggandet.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?