Naturrätt och rättspositivism

Vad är likheterna och skillnaderna mellan juridisk rätt och natur rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på vad som utmärker rättspositivismen respektive naturrätten.

Naturrättsläran

Naturrätten är ingen skriftlig lag utan existerar enbart för att den måste finnas. Den står över tid och rum och är universell och måste accepteras av alla i samhället. Enligt naturrättsläran finns det rättsliga principer som är grundade i naturens egen ordning och står över de lagar som stiftas av människor. Läran kan delas in i två underkategorier. En gudomlig grund vilken grundar sig på religion. En mänsklig grund som grundar sig på principer som är nedlagda i människans natur.

Rättspositivism

Rättspositivismen gäller under vissa givna förutsättningar och utgörs av de stiftade lagarna. Enligt detta synsätt är rätten en konstruktion snarare än grundad på en universell moral. Till skillnad från naturrätten ansåg man att en lag var gällande om den var fastslagen i en viss källa oavsett om den var rättvis eller inte. Rättspositivismen anser att rätten är knuten till en viss tid och en viss plats. Domaren får inte själv göra några moraliska överväganden när han eller hon bestämmer vad som är gällande rätt.

Avslutningsvis

Detta är bara en översiktlig redogörelse för vad som kännetecknar naturrätten respektive rättspositivismen. Det finns mycket mer intressant information att ta del av på nätet samt i litteraturen.

Med vänlig hälsning,

Maja FagerholmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo