Narkotikabrott, påföljd och belastningsregister.

2020-03-24 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej,För en vecka sedan blev jag gripen på en nattklubb. På mig hade jag 2st halvfulla påsar med kokain (skulle gissa att den totala mängden varca. 1g) och en tom påse. Jag erkände allt direkt, lämnade kissprov och berättade att jag köpt 2,5 påsar för ca. 1 månad sedan och att jag ej brukar använda (tog slut med respektive nyligen därav.) Jag är ostraffad, 33 år med en stabil "normal livssituation. Mina frågor är:- Riskerar jag fängelse/hur hög är risken?- Vad är potentiell dagsbot och finns det ett maxtak? (Jag hade en deklarerad inkomst på ca. 1milj föregående år.)- Kommer jag dömas för en högre mängd än vad jag hade på mig (tänkte att jag erkände köp av 2,5 påse)?- Vilka andra konsekvenser innebär en sådan dom? (ej möjlighet att ta körkort, ej resa till USA mm.)- Kommer det dyka upp att jag är dömd för något typ av brott om man googlar mitt namn i framtiden? (Genom tex att det står döm för brott enligt Lexbase, men ej vilket)Många frågor men många tankar. Hemskt tacksam för svar och ev. vidare hjälp vid behov.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga om eventuell påföljd måste jag först redogöra för vilket brott det är tal om. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att det är tal om 1 gram kokain eftersom det var den mängden som polisen grep dig med. Mängden "2,5 påse" är alldeles för oprecis för att grunda ett åtal på. Vidare kommer det beslagtagna kokainet att skickas på analys för att den exakta mängden ska bestämmas. Inte sällan är kokainet utblandat varför det efter analysen kan komma att bestämmas till en mindre mängd än 1 gram. Av denna anledning kan jag inte ge dig ett exakt svar på hur det kommer att gå för dig, utan snarare en redogörelse för bedömningsgrunderna. Längst ner har du en sammanfattning.

Vilket brott är det tal om?

Den som olovligen innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms om gärningen sker uppsåtligen för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, 1 § andra stycket sjätte punkten narkotikastrafflagen.

Kokain är narkotika i narkotikastrafflagens bemärkelse. När du skriver att du hade kokain på dig tolkar jag det som att du förvarade det för ditt eget bruk i din ficka, plånbok eller liknande. Vidare förstår jag din fråga som att du under kvällen eller vid ett tidigare tillfälle brukade kokain. Det är således två typer av befattningar som konstituerar narkotikabrott: innehav respektive bruk.

När det kommer till denna typ av konkurrens mellan två gärningar (bruk respektive innehav) har Högsta domstolen konstaterat att bruk av narkotika som gärningsmannen tidigare hade i sitt innehav ska konsumeras av innehavet (NJA 2017 s. 415). Detta innebär att man dömer personen för innehav även fast personen också har brukat.

Du kommer av denna anledning sannolikt endast dömas för innehav.

Vilken rubricering?

Påföljden beror till viss del på brottsrubriceringen. Vid mindre mängder narkotika har det i domstolarna utvecklats en praxis där rubriceringen av brottet är nära kopplat till mängden samt arten narkotika. Beträffande arten betraktar HD kokain som ett medel med "ett betydande mått av farlighet" jämförbart med amfetamin (NJA 1983 s. 754). Angående mängden dömde HD en person för narkotikabrott av normalgraden vid innehav av 0.73 gram kokain (NJA 2008 s. 653). Gränsen för ringa narkotikabrott brukar i praxis ligga vid 0.6 gram kokain.

Av denna anledning kommer du sannolikt dömas för narkotikabrott av normalgraden. För det är straffskalan fängelse i högst tre år.

Vilken påföljd?

Påföljd bestäms inom den straffskala som angavs ovan. Vid val av påföljd tar man hänsyn till omständigheter liknande dem vid rubriceringen. I det ovan refererade rättsfallet där gärningsmannen hade innehaft 0,73 gram kokain uttalade HD att straffvärdet var 14 dagars fängelse. Eftersom ditt innehav utgjordes av närmare 1 gram kokain är straffvärdet sannolikt en månad.

När det kommer till straffmätningen kan man beakta omständigheter som de du angett i din fråga. D v s saker som ostraffad, lever under ordnade förhållanden m m. När det gäller innehav för eget bruk har HD uttalat att fängelsestraff inte är nödvändigt (NJA 2008 s. 653). Sannolikt kommer rätten att stanna vid villkorlig dom förenat med dagsböter (27 kap 1 och 2 § BrB). Enligt 25 kap 2 § BrB får domstolen döma ut mellan 30 och 150 dagsböter där dagsboten sätts mellan 50 och 1000 kr. I NJA 2008 s. 653 dömdes gärningsmannen till 90 dagsböter för 0,73 gram kokain. Sannolikt kommer du att dömas till ett liknande antal. Beträffande storleken på boten se följande räkneexempel (åklagarmyndighetens riktlinjer för beräkning):

Årsinkomst: 1,000,000 kr

Beräkning av statlig inkomstskatt:

20 % av det som överstiger den nedre skiktgränsen på 460 700 kr (65 kap 5 § inkomstskattelagen)

5 % av det som överstiger den övre skiktgränsen 689 300 kr (65 kap 5 § inkomstskattelagen)

Nedre skiktgränsen: 1 000 000 – 460 700 = 509 300

509 300 x 0,2 = 101 860 kr

Övre skiktgränsen: 1 000 000 – 689 300 = 310 700

310 700 x 0,05 = 15 535 kr

Total statlig inkomstskatt: 101 860 + 15 525 = 117 395 kr

Årsinkomst efter statlig inkomstskatt: 1 000 000 – 117 395 = 882 605 kr

Storleken på dagsboten bestäms utifrån beloppet 882 605 kr.

Om du har barn drar man av 47 500 kr per barn från årsinkomsten efter statlig inkomstskatt (1 kap 6 § lag om allmän försäkring).

Dagsboten bestäms till en tusenden av det uträknade beloppet.

882 605 / 1000 = 882,605

100 dagsböter a 880 kr är således en möjlig storlek på dagsboten. Beloppet kan sättas ned efter en skälighetsbedömning (skulder, levnadsstandard m.m.).

Sammanfattning

Eftersom det är tal om en mindre mängd kokain för personligt bruk blir det sannolikt inte fängelse. Villkorlig dom förenat med dagsböter är mer sannolikt.

Belastningsregistret

Under vilka omständigheter en person registreras i belastningsregistret framgår av 3 § lag om belastningsregister. Av 10 § förordning om belastningsregister framgår att Transportstyrelsen kan begära utdrag ur registret för den lämplighetsbedömning den gör i ärenden om körkortstillstånd. En fällande dom kan alltså påverka möjligheten att få körkort. I 10–25 a § samma förordning framgår även vilka andra myndigheter som kan begära ut information, respektive har direktåtkomst till registret. Det är en lång lista så jag föreslår att du tar del av den istället. Beträffande Lexbase och liknande sidor rekommenderar jag dig att läsa deras respektive FAQ, Lexbase kan du läsa här.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (458)
2020-10-26 Kommer jag få fängelse för rattfylleri, grov olovlig körning och penningtvättsbrott?
2020-10-24 Häktning i väntan på dom
2020-10-20 Cannabis och körkortstillstånd
2020-10-20 Bruk av narkotika och körkortstillstånd

Alla besvarade frågor (85506)