Narkotikabrott – beräkning av dagsböter

2019-03-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, Jag blev tagen av polis med 0,8 gram kokain i min innerficka. Dom sa att de blir dagsböter och en femårig prick i belastningsregistret. Frågan är kommer jag bli dömd för 0,8 gram? Dom sa att innehållet kommer skickas på analys, och jag antar att det inte är 100 % rent. Blir jag dömd för den mängden exakt olagligt preparat det är i? Eller den totala mängden även fast vi säger att 0,3 gram är ex. florsocker. Vad blir den totala boten skulle ni tro?Jag är ostraffad sen innan, fyller 25 i år och har en inkomst på ca 25 000 innan skatt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det är svårt att säga exakt hur höga dagsböter du bör räkna med eftersom den totala mängden ännu är ej fastställd. Men jag kan ge svar på hur du man räknar ut storleken på en dagsbot samt ge ett intervall för ungefär hur många dagsböter (strängt straff) det brukar kunna bli för liknande brott.

Vilket blir straffet?

I praxis har det ansetts att innehav av upp till 0,6 gram kokain ska bedömas som ringa narkotikabrott medan innehav av 0,6 gram och uppåt vanligtvis bedöms som narkotikabrott av normalgraden, med ett straffvärde på fängelsenivå. I NJA 2008 s 653 ansåg HD att innehav av 0,73 gram kokain hade ett straffvärde motsvarande straffminimum för narkotikabrott av normalgraden dvs 14 dagars fängelse. Det är mycket ovanligt att rätten väljer fängelse som påföljd när straffvärdet är så lågt. I nämnda fall bestämdes påföljden, för den tilltalade som var tidigare ostraffad, till villkorlig dom i kombination med 90 dagsböter.

Om mängden inte överstiger 0,6 gram bedöms brottet normalt som ringa narkotikabrott och påföljden brukar då bestämmas till dagsböter. Innehav av 0,5–0,6 gram kokain har som utgångspunkt ansetts motsvara ungefär 150 dagsböter och om det är fråga om mindre än 0,5 gram har brottet, som utgångspunkt, ansetts motsvara ett straffvärde på ungefär 120 dagsböter (se Borgeke, Påföljdspraxis uppl 5 s 965 f).

Att beräkna dagsböternas storlek

För att beräkna storleken på dagsboten utgår man från den misstänktas beräknade årsinkomst före skatt. I ditt fall 25 000 kr x 12 = 300 000 kr.

Vid beräkning av dagsbotens belopp tillämpar domstolarna ofta de riktlinjer som har bestämts inom Åklagarmyndigheten (Riksåklagarens riktlinjer 2007:2 Beräkning av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande). Dessa riktlinjer säger att dagsbotens belopp bestäms utifrån den tilltalades årsinkomst vid tidpunkten för när dagsboten ska bestämmas. Med årsinkomst avses inkomst före skatt med avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande. Till inkomsten räknas också mer kontinuerligt utgående ersättning eller bidrag. Det gäller t.ex. arbetslöshetsersättning, studiebidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag och underhållsbidrag. Med hänsyn till den statliga inkomstskatten reduceras den aktuella årsinkomsten med 20 % av den del av den beräknade årsinkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen (65 kap 5 § Inkomstskattelagen)

och med 5 % av den del av inkomsten som överstiger den övre skiktgränsen (Nedre skiktgräns en för 2019 är 490 700 kronor den övre skiktgränsen ligger på 689 300 kronor). Eftersom din årsinkomst ligger under båda skiktgränserna blir det inte nödvändigt att göra avdrag.

Det är inte bara den tilltalades årsinkomst som påverkar bedömningen. Hänsyn tas även till andra personer i hushållet. Bötesbeloppet är alltså t ex beroende av om den tilltalade har ansvar för barn. För varje barn, som är beroende av den tilltalade, görs ett avdrag med 50 % av ett prisbasbelopp (uppgår till 46 500 kr år 2019). Vidare beaktas om den tilltalades make (e.d.) har en årsinkomst som inte uppgår till prisbasbeloppet eller helt saknar inkomst. I så fall görs avdrag med prisbasbeloppet.

Dagsboten fastställs sedan till en tusendel av det belopp som man fått fram genom nämnda bedömning, och minskas sedan omedelbart med 50 kr med hänsyn bl.a. till indirekta skatter. I ditt fall (utan att ta hänsyn till andra personer i hushållet eller andra inkomster än lön) skulle dagsboten fastställas till ca 250 kr.

Hänsyn tas vidare till den tilltalades förmögenhet, skulder samt levnadsstandard. Om den tilltalade för egen del har en nettoförmögenhet som överstiger 1 500 000 kr ökas dagsboten med 50 kr och sedan med ytterligare 50 kr för varje ytterligare 500 000-tal kr. (Dagsboten beräknas utifrån förmögenhetsförhållandena vid senaste taxering). Om den tilltalade har en betydande skuldbörda ska hänsyn tas till detta. Om den tilltalade har ringa eller ingen taxerad inkomst, men ändå har en hög levnadsstandard, bestäms dagsboten så att den framstår som rimlig i förhållande till den aktuella levnadsstandarden.

Dessa matematiska riktlinjer från Åklagarmyndigheten bör normalt tillämpas av domstolen vid beräkning av dagsbotsbeloppet men vissa avsteg kan göras t.ex. om utfallet framstår som allt för strängt händer att ett lägre belopp döms ut.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga

Mvh

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (330)
2019-07-14 Är det lagligt att röka industrihampa?
2019-07-14 Bruka narkotika i Spanien
2019-07-12 Är det olagligt att förtära alkohol som minderårig?
2019-07-12 Vad blir straffet för ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (71117)