Näringsidkares rätt att avhjälpa fel i utförd tjänst

FRÅGA
Hej, Vi har haft ett företag som renoverat vårt badrum. I samband med att dem installerade varmvattenberedaren, sprack en slang som orsakade vattenskada på hela bottenvåningen i huset. Golvet måste rivas upp och bytas ut. Vår hemförsäkring tar inte på sig ansvaret pga av att det varit en entreprenör på plats och gjort jobbet utan hänvisar oss att reklamera till företaget. Samtidigt insåg man att det fanns flera fel i badrummet, dvs att jobbet inte gjorts enligt gällande branschregler. Företaget som gjort jobbet anser inte att dem gjort något fel, utan att det är fabrikationsfel på slangen (dem har utan vår vetskap använt vår gamla slang från tidigare varmvattenberedare) och därav bär dem inte ansvar. Vi avser bestrida fakturan gentemot företaget då flera fel på utfört arbete förekommer, samt att vi har stora kostnader för att återställa golv och rätta till dessa fel i badrummet. Vi har ingen tillit till att företaget har kompetens att åtgärda på ett korrekt sätt. Min fråga är - kan vi åtgärda felen själva och dra kostnaderna från det belopp vi är skyldiga företaget, eller har företaget enligt lag rätt att själva åtgärda sina fel och skador orsakade av dessa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sammanfattande svar på din fråga:

Företaget har rätt att få avhjälpa felet. Detta gäller dock inte om ni har särskilda skäl för att avvisa erbjudandet, t.ex. att arbetet har utförts på ett mycket slarvigt sätt och det inte är troligt att företaget kommer att kunna åtgärda detta. Ni har rätt till prisavdrag som motsvarar kostnaden för att få felet avhjälpt och detta belopp kan ni dra av mot er skuld till företaget.

Din fråga berör arbete i ett badrum som en näringsidkare har utfört åt en konsument. Konsumenttjänstlagen är därför tillämplig (1 § konsumenttjänstlagen).

Föreligger fel i tjänsten?

Först och främst är det svårt för mig att bedöma huruvida ett fel i arbetet föreligger utan att ha all information. Som utgångspunkt gäller dock att arbetet ska utföras på ett fackmässigt sätt och företaget ska samråda med er i den utsträckning som behövs (4 § konsumenttjänstlagen). Ett fackmässigt arbete varierar beroende på arbetet som ska utföras. Att företaget har avvikit från branschregler är enligt min bedömning en stark indikation om att arbetet inte har utförts fackmässigt.

Ett arbete som inte uppfyller dessa krav är att betrakta som felaktigt och medför att ni har möjlighet att göra påföljder gällande. Detta gäller även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller jämförlig händelse (9 § konsumenttjänstlagen). Företaget har alltså ett strikt ansvar för att arbetet blir fackmässigt utfört och kan inte skylla på att materialet de använt (era gamla slangar) varit bristfälligt.

Vilka påföljder kan ni göra gällande?

När tjänsten är felaktig har ni som beställare möjlighet att göra påföljder gällande.

Till att börja med har ni rätt att hålla inne betalningen för tjänsten (19 § konsumenttjänstlagen). Ni får dock bara hålla inne en så stor del av betalningen som behövs för att t.ex. kunna avhjälpa felet på annat håll.

Företaget som har utfört arbetet har rätt att erbjuda avhjälpande av felet. Detta gäller dock inte om ni har särskilda skäl för att avvisa erbjudandet (20 § 2 st. konsumenttjänstlagen). Särskilda skäl kan t.ex. vara om arbetet har utförts så slarvigt att det inte är troligt att företaget kommer att kunna åtgärda felen. Enligt min bedömning borde det inte vara svårt för er att visa att ni har särskilda skäl för att avvisa erbjudandet.

Om ni inte låter företaget avhjälpa felen eller om företaget inte erbjuder sig detta har ni istället rätt att kräva prisavdrag. Prisavdragets ska göras med ett belopp som motsvarar er kostnad för att få felen i arbetet avhjälpta med hjälp av ett annat företag eller på egen hand (22 § konsumenttjänstlagen). Detta belopp kan ni dra av från er skuld till företaget.

Hoppas att du är nöjd med mitt svar!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (459)
2021-08-04 Reparation hos bilverkstad försenad
2021-08-04 Ofulländad reparation av båtmotor
2021-08-02 Hur bestrider jag ett inkassokrav?
2021-07-29 Renovering av bostad - bekostar byggföretaget annan bostad och hur lång tid får det ta?

Alla besvarade frågor (94630)