näringsidkarens skyldighet att ersätta skada på egendom vid utförande av tjänst

FRÅGA
Vad har en privatperson för rättigheter när upptäckar dolda fel / skada på egendom som byggföretag orsakat och försökte gömma vid renovering? Har man rätt till skadestånd?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumenttjänstlagen (KTjL) blir tillämplig när en näringsidkare utför en tjänst åt konsumenten när tjänsten avser arbete på lösa saker, fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker och när det avser förvaring av lösa saker (1 § KTjL). Eftersom frågan rör sig om en renovering blir lagen tillämplig i detta fall. Lagen är tvingande och det innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för dig jämfört med lagen är inte gällande (3 § KTjL).

Skadeståndsskyldighet på annan egendom

Om föremålet för tjänsten eller annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll skadas medan egendomen är i näringsidkarens besittning eller annars under dennes kontroll, är näringsidkaren även i annat fall än som sägs i 31 § skyldig att ersätta skadan, om inte näringsidkaren visar att skadan ej beror på försummelse av honom eller någon som på hans sida har anlitats för att utföra tjänsten. (32 § första stycket KTjL)

Näringsidkaren är i övrigt skyldig att ersätta skada som tillfogas konsumenten, om skadan har vållats genom försummelse på näringsidkarens sida. Detsamma gäller i fråga om skada på egendom som tillhör någon medlem av konsumentens hushåll. (32 § andra stycket KTjL)

Näringsidkaren och konsumenten kan träffa avtal om att ersättning enligt första eller andra stycket på grund av skada på egendom ej skall omfatta förlust i näringsverksamhet. (32 § tredje stycket KTjL)

Första stycket behandlar s.k. presumtionsansvar för skador på egendom som befinner sig under näringsidkarens kontroll. Näringsidkaren har då bevisbördan för att skadan inte beror på försummelse av honom själv eller någon som han har anlitat. Konsumenten har bevisbördan för att han eller hon över huvud taget har drabbats av skada liksom om skadan inträffat medan egendomen befann sig under näringsidkarens kontroll.

Om det rör sig om egendom som inte befinner sig under näringsidkarens kontroll blir då andra stycket tillämplig. Andra stycket handlar om vanligt s.k. culpaansvar, varvid det är konsumenten som har bevisbördan för försummelse på näringsidkarens sida. Det kan gälla t.ex. det fallet att en näringsidkare, som har fått uppdrag att utföra vissa markarbeten, går in i konsumentens kök och där skadar dennes egendom. Ansvaret gäller här inte bara sakskada utan även ren förmögenhetsskada. T.ex. en försummelse från näringsidkarens sida tvingar konsumenten att bege sig hem under sin arbetstid, vilket leder till att han eller hon får avdrag på lön.

Svar på din fråga

Om det är en egendom som är under näringsidkarens kontroll så presumeras näringsidkaren vara ersättningsskyldig. Hen måste då bevisa att skadan inte beror på hens försummelse eller någon annan som hen har anlitat. Om det däremot är en egendom som inte är under näringsidkarens kontroll så har du bevisbördan. Du måste då bevisa att det är näringsidkaren som har orsakat skadan – vid sådana fall omfattar ersättningen också ersättning för ren förmögenhetsskada.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (440)
2021-05-12 Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?
2021-05-11 Vem ansvarar för stöld i bil om den står på verkstad?
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

Alla besvarade frågor (92309)