Näringsidkarens avrådningsplikt vid utförande av konsumenttjänst

Vi har lämnat in vår bil till verkstad då vi har konstaterat att vajern vid växellådan var på väg att gå sönder. De konstaterade samma sak. Vi fick prisförslag på 5700kr och nya delar beställdes. Vi skulle hämta bilen efter sommaren. När vi kommer säger de att det är annan skada på bilen och nu är det växellådan det är fel på. När vi undrar vad som händer, säger de att han som arbetade på bilen har fått sparken och att det är miss att vi inte har blivit informerade under sommaren då de började leta efter fel på växellådan. De erbjöd att göra felsökning och konstaterade att det var växellådan. Nu är kostnad 56500kr. När jag frågar efter mina rättigheter säger han att jag har inga, antingen betala för tjänsten de utför eller ta bilen som den är. Vajern är nu bytt, men bilen är inte körbar. När jag frågar efter dokumentation på vad de har gjort säger han att han ska renskriva den och skicka den via mail. Efter påminnelse kommer mail endast med information från den senaste felsökningen. När jag frågar efter mer, säger han att han inte vet vad mer jag vill ha. Jag skriver då igen och säger vad jag vill ha och att jag vill rådfråga annan expert för att förstå och för att se vad jag kan göra för att fixa bilen. Efter det, får jag inga mer svar från honom. Har kontaktat konsumentverket, de har rått mig att anmäla till ARN, har pratat med försäkring och ställt av bilen.

Vad har jag för rättigheter egentligen? Snälla hjälp!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Konsumenttjänstlagen är tillämplig

Jag utgår från att du beställt verkstadsarbetet av en näringsidkare i egenskap av privatperson, därmed är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig (1 § KtjL).

Verkstaden måste agera fackmässigt

Näringsidkaren är skyldig att utföra tjänsten fackmässigt. Detta innebär att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Näringsidkaren måste även tillvarata konsumentens intressenoch samråda med denne i den utsträckning som behövs (4 § första stycket KtjL).

Verkstaden måste utföra tjänsten fackmässigt

Med bakgrund i kravet på fackmässighet som presenteras ovan bör verkstaden ha funnit att även åtgärder på växellådan var nödvändiga. Därmed bör de ha meddelat dig att detta var en lämplig åtgärd att vidta vid bytet av vajern (4 § första stycket KtjL).

Verkstaden är skyldig att avråda från att utföra arbetet

Näringsidkaren är skyldig att avråda konsumenten att beställa en tjänst om priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter som inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten (6 § första stycket KtjL). Om det först sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att tjänsten inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten eller att priset kan bli betydligt högre ska näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar (6 § andra stycket KtjL).

Om näringsidkaren åsidosatt vad som åläggs hen i 6 § KtjLoch det finns starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren inte rätt till större ersättning än Hhen skulle ha haft om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den (7 § första stycket KtjL).

För kostnader som inte ersätts enl. första stycket har näringsidkaren rätt till ersättning om konsumenten annars skulle gynnas på ett oskäligt sätt (7 § andra stycket KtjL), detta ger exempelvis möjlighet för näringsidkaren att få ersättning för materialkostnader, däremot inte rätt till ersättning för utebliven vinst. Oskäligt gynnande kan vara exempelvis om föremålets marknadsvärde har ökats väsentligt genom att arbetet utförts. Konsumenten är då skyldig att betala vad som varit skälig nytta för honom. Vid reparationsarbeten betyder detta att konsumenten är skyldig att betala en ersättning som tillsammans med vad hen ska betala enligt 7 § första stycket KtjL – motsvarar den reparationen som objektivt sett skulle anses ha varit till rimlig nytta för konsumenten (Prop 1984/85:110 om konsumenttjänstlag). Näringsidkaren kan då kräva ersättning för material och arbete, men ingen vinstmarginal.

Näringsidkaren är skyldig at ställa ut en specificerad räkning

Precis som du anger i frågan, är näringsidkaren skyldig att ställa ut en specificerad räkning för tjänsten (40 § KtjL).

Sammanfattande svar och råd

Åtgärden kan inte antas vara till rimlig nytta för dig eftersom du, trots bytet av vajern inte kan använda bilen. Verkstaden måste ha förstått att syftet med att lämna in bilen på reparation var att kunna bruka den (6 § första stycket KtjL).

Jag förstår det som att det är ostridigt att priset för bytet av vajern är 5700 kr. Verkstaden har dock åsidosatt sin skyldighet att avråda dig från att utföra tjänsten för att den inte kunde anses vara till rimlig nytta för dig (7 § KtjL). Dock måste reparationen av växellådan anses falla in under regeln om oskäligt gynnande i 7 § andra stycket KtjL. Vid ev. reparation av växellådan behöver du således ersätta verkstaden för arbete och materialkostnad, men ingen vinstmarginal.

Mitt råd är att du återigen vänder dig till verkstaden och redogör för dem att de åsidosatt sin avrådningsplikt samt att, om du vill reparera växellådan endast kan krävas på materialkostnad och kostnad för arbetet. Skulle du inte nå framgång med dina krav är även mitt råd att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvisten prövad av dem.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice JohannessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo