När upphör samboförhållande?

FRÅGA
Kan ett samboförhållande upplösas på något annat sätt än genom dödsfall, giftermål eller separation?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambolagen (2003:376) innehåller regler om när ett samboförhållande upphör. Lagens 2 § anger att förhållandet upphör om:

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,
2. om samborna flyttar isär eller
3. om någon av samborna avlider.

Sista stycket i paragrafen anger också att det upphör om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

Det sagda innebär alltså att ett samboförhållande även kan upplösas på annat sätt än giftermål, dödsfall eller separation, däremot sammanfaller separation ju ofta med något av de alternativ jag nämnt i föregående stycke.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?