När stöldbrott fullbordas

Hur är det med stöld? Jag tycker att lagen är lite otydlig med när något är stöld. Till exempel, räcker det med att jag går in i en butik och lägger godis i fickan eller måste jag ta det ut ur butiken för att de ska vara en faktisk stöld? Helt enkelt; när är någonting stöldgods och när är det inte?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar din fråga som att du undrar när den brottsliga gärningen stöld anses vara begången i en butik. Vägledning finns att hämta i Brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB).


Enligt lag ska den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det och tillgreppet innebär skada, dömas till stöld (8:1 BrB). Det är alltså frågan om fyra rekvisit som behöver vara uppfyllda för att det ska vara fråga om stöld. Nedan kommer jag gå igenom de var för sig.


Olovligt tagande

Det ska vara fråga om ett olovligt tagande i besittning, alltså ett tillgrepp. Tillgrepp anses föreligga i de fall någon försätter sig i besittning av en sak som en annan person har i sin besittning. Att besitta ett objekt innebär att man faktiskt innehar, råder över eller har kontroll över objektet.

Allt som finns i en butik anses vara i dess ägares besittning. Att ta godis och stoppa det i fickan under tiden man fortfarande befinner sig i butiken anses dock inte innebära en besittningsrubbing – det är alltså inte ett olovligt tagande.

Om personen i fråga stoppar ner godiset i fickan och går ut ur butiken utan att betala, är saken annorlunda. HD har i ett rättsfall slagit fast att ett fullbordat tillgrepp anses ha skett när den obetalda varan lämnar butiken, eller om det är frågan om ett varuhus, när varan har förts ut från avdelningen (NJA 1972 s. 253). Det innebär alltså att när personen i fråga går ut ur butiken och ägaren tappar kontrollen över godiset, så blir äganderätten kränkt och det blir ett olovligt tagande.


Stöldobjekt som tillhör annan

Utöver att det ska ha skett ett olovligt tagande, så krävs det även att objektet tillhör annan. Detta rekvisit är lätt att utreda – det ska alltså vara fråga om ett objekt som inte tillhör gärningsmannen.


Tillägnelseuppsåt

Att tillägna sig en sak är detsamma som att göra saken till sin. För att rekvisitet ska vara uppfyllt krävs alltså att man ska ha uppsåt att tills vidare behålla saken och förfoga över den som ägare.


Ekonomisk skada

Det sista rekvisitet som behöver vara uppfyllt är att tillgreppet ska innebära skada. Bedömningen ska göras utifrån tidpunkten för tillgreppet. Med skada menas ekonomisk skada, dvs den som skadas ska bli fattigare genom att bli av med saken. Man brukar säga att allt som har ett marknadsvärde, innebär skada.

I exemplet med godiset kan detta rekvisit vara värt att diskutera. Å ena sidan är godiset tänkt att säljas och det har ett marknadsvärde. Genom att ägaren blir av med godiset genom stöld, så kommer han inte att få några pengar för det. Detta borde innebära att en stöld av godiset innebär ekonomisk skada. Å andra sidan kan priset på godis variera beroende på sort, mängd osv. Om det till exempel är fråga om en liten godisbit från plockgodisstationen, som inte kostar så mycket, kan den ekonomiska skadan vara liten. Detta borde dock inte påverka huruvida det är frågan om ett brott eller inte, utan snarare att den brottsliga gärningen istället ska rubriceras som ringa stöld (se 8:2 BrB).


Ringa stöld

Om brott som avses i 8:1 BrB med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa, döms personen för ringa stöld (8:2 BrB). HD har i ett rättsfall slagit fast att värdegränsen mellan stöld och snatteri ska ligga omkring 1 250 kr (NJA 2019 s. 951).

Om det är fråga om en liten godisbit från plockgodisstationen, som inte kostar mer än några kronor, borde tillgreppet rubriceras som ringa stöld.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär det att för att det ska vara fråga om ett stöldbrott, så krävs det att gärningsmannen inte betalar för godiset och går ut ur butiken. Han kan inte hållas ansvar för ett fullbordat brott inne i butiken.

Om det är frågan om ett objekt med litet värde, ska brottet rubriceras som ringa stöld (8:2 BrB).

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”