När ska säljaren prestera när det inte är avtalat?

2021-04-28 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag har fått i uppdrag av ev tjej att rita massa en konstruktioner i 3d. I vår förhandling om priset osv framgick inget leveransdatum så jag tänkte att jag hade gott om tid men nu börjar kunden ställa ultimatum om leverans imorgon annars ingen betalning. Detta rör sig om typ en månads arbete så vill inte bli utan ersättning men kan hon göra så? Tjänsten hon beställt tar ju enorm tid och jag visste inte hur lång tid därför försökte jag undvika deadline vilket som tur är aldrig kom på tal och hon har fått fast pris.Kan hon göra så verkligen? Hota med att häva köp. Detta är företag till företag emellan.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns bl.a. i köplag (KöpL).

För att fastställa avtals innehåll måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till många olika faktorer; vad parterna uttryckligen sagt och skrivit, vad parterna underförstått antagit, avtalets syfte och ändamål, hur parterna betett sig i samband med avtalsförhandlingarna och i samband med att de börjat fullgöra avtalet, dispositiv rätt (lagar som kan avtalas bort eller åsidosättas och måste alltså inte följas) samt handelsbruk. Avtalets ordalydelse är en självklar utgångspunkt för att fastställa avtalets innehåll, men som du uppger har ni inte uttryckligen kommit överens om ett leveransdatum.

I de delar avtalet saknar uttryckliga bestämmelser kan man ta hjälp av den dispositiva rätten. Av din fråga framgår det att det är fråga om en tjänst, men det finns ingen lag som gäller köp av tjänst mellan näringsidkare. Dock kan man dra en analogi till 9 § första stycket KöpL där det anges att om parterna inte bestämt när säljaren ska utföra sin prestation ska avlämnandet ske inom skälig tid från köpet. Vad som utgör skälig tid får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, där bl.a. hänsyn tas till varans art och beskaffenhet, normal leveranstid för ifrågavarande varor och olägenheterna för köparen av en tidsåtgång utöver det normala.

Normer som etablerats genom handelsbruk eller branschpraxis kan också fylla luckor i avtalet. I 2 § tredje stycket kommissionslagen finns en bestämmelse om att partsbruk (dvs. hur avtalsparterna agerat i tidigare relationer), handelsbruk och annan sedvänja är jämställt med uttryckliga avtalsvillkor. Man ska ta hänsyn till vad som är ett vanligt förekommande avtalsinnehåll i branschen eftersom det ligger i linje med vad parterna vanligtvis har förväntat sig.

Bakgrundsrätten (dispositiv rätt, handelsbruk och sedvana) är viktig när avtalstexten är oklar. Vid otydlighet bör avtalets innehåll fastställas så att det medför det minst betungande resultatet för den förpliktade i förhållande till vad som gäller enligt bakgrundrätten (den s.k. minimiregeln). Minimiregeln ger uttryck för principen att den part som önskar ålägga motparten en tyngre förpliktelse än den motparten har enligt bakgrundrätten ska göra det på ett tydligt sätt, eftersom parten annars riskerar att bakgrundrätten läggs till grund för att fastställa avtalets innehåll. Den part som hävdar att avtalets innehåll överensstämmer med bakgrundrätten har en fördel på så sätt att motparten inte tillräckligt tydligt visat att parterna varit överens om att ändra på vad som gäller enligt bakgrundrätten.

Sammanfattningsvis är min bedömning att hon inte kan hota med att häva köpet eftersom det skulle innebära ett avtalsbrott. Såsom jag uppfattat det är det fråga om en tjänst som tar relativt lång tid att fullborda samt utifrån den ovannämnda minimiregeln bör din motpart ha varit tydlig med leveransdatumet eftersom det ålägger dig en tyngre förpliktelse att hinna prestera tjänsten än vad du förväntade dig. Jag anser således att du kan kräva din motpart att fullgöra sitt avtalsåtagande.

Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna Runåker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1546)
2021-10-24 Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik

Alla besvarade frågor (96522)