När sambor ej når överenskommelse beträffande gemensam bostad vid upphörande av samboskap

Mina föräldrar byggde tillsammans ett hus för 30 år sedan, där hela familjen bott tillsammans. Nu bor inga barn utan bara föräldrarna kvar där.

Efter en otrohet från hans sida, vill nu ena parten (hon) sälja den gemensamma bostaden. Han vägrar sälja och vill istället att han ensam ska bo kvar. Hon vill sälja, men helst inte till honom (att han ska köpa ut henne) utan vill lägga ut huset till den öppna marknaden.

De är ej gifta, utan sambos.

Hur går man till väga, kan man tvinga en försäljning (iom omständigheterna i relationen) på en gemensam ägd bostad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så förstår jag dig som att dina föräldrar kommer att separera och att på grund av separationen önskar den ena parten sälja deras gemensamma bostad. Regler om sambor och deras egendom hittar du i sambolagen (SamboL), https://lagen.nu/2003:376#P1S1.

Ett samboförhållande kan bland annat upphöra genom att samborna flyttar isär, 2 § 1 st. SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P2S1). Ifall så sker kan en sambo få till stånd en bodelning genom att begära så inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, 8 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P8S1). Vid en bodelning är det den egendom som utgör samboegendom som ska delas mellan samborna. Så som samboegendom räknas bland annat sambornas gemensamma bostad, 3 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Ifall båda samborna gemensamt äger den gemensamma bostaden har de båda lika stor rätt att få tillgodoräkna sig bostaden vid en bodelning. I så fall är det den som kan anses bäst behöva bostaden som har rätt att få den avräknad på sin lott, 16 § 2 st. SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P16S2). Vem som bäst behöver bostaden är en bedömningsfråga som alltid beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Ifall det finns barn med i bilden så har det ofta väsentlig betydelse för bedömning, till exempel med vem och var ska barnen bo efter separationen. I och med att du säger att det inte längre bor några barn kvar i bostaden blir det ännu svårare att ge ett tydligt svar på vem som skulle kunna tänkas behöva bostaden bäst. Det kan då även vara så att ingen av samborna kan sägas vara bättre behövande än den andra.

Utifrån din fråga verkar det som att samborna i nuläget inte är överens om hur man ska hantera bostaden. Ifall man inte kan komma överens kan en sambo genom att ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförrättare förordnad, se 26 § SamboL (https://lagen.nu/2003:376#P26S1) som hänvisar till 17 kap. 1-2 §§ äktenskapsbalken (ÄB) (https://lagen.nu/1987:230#K17P1). Bodelningsförrättarens uppgift är att försöka medla mellan parterna och till sist förrätta en bodelning, se 17 kap. 4-9 §§ ÄB (https://lagen.nu/1987:230#K17P4S1) vilka som sagt även är tillämpliga på samboförhållanden. Ifall en part är missnöjd med bodelningen får denna klandra bodelningen genom att inom 4 veckor från dess att parten blivit delgiven bodelningsbeslutet väcka talan mot den andra parten vid samma tingsrätt som förordnade bodelningsförrättaren, 17 kap. 8 § 2 st. ÄB (https://lagen.nu/1987:230#K17P8S2). I samband härmed kan domstolen inhämta yttrande från bodelningsförrättaren och återförvisa ärendet till denna, 17 kap. 8 § 3 st. ÄB (https://lagen.nu/1987:230#K17P8S3).

Ifall någon överenskommelse mellan samborna ändå inte kan nås så är det möjligt att framkalla en försäljning på offentlig auktion enligt gamla samäganderättsregler. Dessa regler framgår av lagen om samäganderätt (samäganderättslagen) och är oberoende av vilket förhållande som gäller mellan parterna. Ett samägande uppstår nämligen alltid när två eller flera personer äger egendom tillsammans. Du talar om att den gemensamma bostaden består av ett hus som samborna tillsammans har uppfört. Jag förutsätt därvid att det rör sig om en hel fastighet och inte hus på annans mark (byggnad på ofri grund). Rör det sig om en fastighet, fast egendom, blir samäganderättslagen tillämplig enligt dess 1 § (https://lagen.nu/1904:48_s.1#P1S1). Enligt 6 § samäganderättslagen har var och en av samägarna rätt att godset för gemensam räkning ska bjudas ut till försäljning genom offentlig auktion (https://lagen.nu/1904:48_s.1#P6S1).

Vad som vidare kan vara värt att upplysa om är att anledningarna till att ett samboförhållande upphör alternativt att en delägare till samfälld egendom begär att egendomen utbjuds på auktion saknar betydelse rent juridiskt. Detta även om det givetvis på ett personligt plan kan ha betydelse för vilken juridisk väg man väljer att ta!

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och lycka till!

Bästa hälsningar,

Jenny VilanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”