FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal07/04/2014

När räknas man som sambo?

Hej! Skall inte båda en man och en kvinna vara folkbokförda på samma addres för att paret ska räknas som sambo?.

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga.

1 § sambolagen reglerar vad som avses med sambor. Enligt lagen menar man med en samborelation två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll och där ingen av samborna är gift.

Gemensam folkbokföringsadress tyder på gemensam bostad och att deras samlevnad inte är endast tillfällig.

I propositionen till lagen stadgas dock följande:

"Även om gemensam folkbokföringsadress som regel är en omständighet som talar för att parterna har en gemensam bostad och att deras samlevnad inte är endast tillfällig kan det finnas omständigheter i det enskilda fallet som talar emot det.[...] Om någon av parterna skulle vara folkbokförd på en annan adress än där paret bor krävs - i fall de inte har gemensamma barn - att en helhetsbedömning av deras förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll och att detta förhållande varat en inte alltför kort tid. Ett riktmärke kan vara att de bott tillsammans i minst sex månader. Andra omständigheter, till exempel förekomsten av ett inbördes testamente, kan ge anledning till att kortare tid godtas. [...]Det förekommer att den som flyttar in hos någon för att bo tillsammans med denne ändå behåller sin föregående bostad. Om den som flyttar in hos den andra folkbokför sig hos honom eller henne, torde den omständigheten att den förutvarande bostaden behålls inte innebära att förutsättningarna för ett samboförhållande därmed inte skulle vara uppfyllda. I annat fall kan däremot den omständigheten vara en faktor som vid en helhetsbedömning talar emot att i vart fall den ena parten avser att samboendet ska ha en sådan fasthet och varaktighet som krävs".

Enligt propositionen krävs det inte att paret är folkbokförda på samma adress för att räknas som sambo.

Med vänlig hälsning,

Farhad NiroumandRådgivare