När räknas en gåva som förskott på arv?

2020-01-30 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Har en fråga om förskott på arv. Min frus far förde över pengar till min frus systers konto som hon i sin tur förde över till ett av sina barns konto. Avsikten med detta var att min frus far ville att min frus systers barn skulle kunna köpa sig en lägenhet. Systerns barn köpte därefter en lägenhet i sitt namn med dessa pengar. Något gåvobrev skrevs ej av min frus far. Är detta att betrakta som ett förskott på framtida arv för min frus syster?Min frus far har nu skrivit ett testamente där detta inte omnäms.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två faktorer som påverkar huruvida en gåva ska räknas som förskott eller inte. Det är dels om gåvan givits till en bröstarvinge, dels om givaren föreskrivit något särskilt om gåvan (6 kap. 1 § ärvdabalken).

Rättslig reglering

Utgångspunkten för gåvor en person gett under sin livstid till en bröstarvinge är att de ska räknas som förskott (6 kap. 1 § 1 meningen ärvdabalken). Det gäller inte om personen föreskrivit annat. Föreskriften behöver inte ha viss form utan kan utformas på valfritt sätt (NJA 1941 s. 708). Det kan alltså t.ex. vara att personen i ett gåvobrev skrivit att gåvan inte ska räknas som förskott på arv.

Om gåvan inte getts till en bröstarvinge räknas det bara som förskott om det föreskrivits att det ska gälla som förskott (6 kap. 1 § 2 meningen ärvdabalken). Det betyder alltså att den som ger något måste på valfritt sätt visa att han eller hon vill att det ska räknas som förskott. Har det inte gjorts så ska det inte räknas som förskott.

Bröstarvingar är en persons barn, dvs. avkomlingar (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om en persons barn gått bort träder dennes barn i dess ställe (2 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Ett barnbarn kan därför bli bröstarvinge om dennes förälder gått bort.

Bedömning i ert fall

Gåvogivaren kan alltså bestämma om det ska vara ett förskott eller inte. Det gäller oavsett om gåvotagaren är bröstarvinge eller ej. Skillnaden är bara vad som gäller om inget föreskrivits av gåvogivaren.

I ert fall tolkar jag det som att din frus far inte föreskrivit något särskilt, varken i gåvobrev, testamente eller annat. Eftersom det inte finns några formkrav på hur det ska ske gäller det att vara uppmärksam på om din frus far kan ha givit uttryck för sin vilja på något annat sätt. Kan ni hitta en sådan viljeförklaring så är det den som gäller.

Kan ni inte hitta någon viljeförklaring så avgör vem som fick gåvan om det är ett förskott eller inte. Som jag förstår det är din frus syster vid liv varför hennes barn inte är bröstarvinge. Gav din systers far pengarna till sin dotter (din frus syster) ska det ses som förskott. Gav han istället pengarna till sitt barnbarn ska det inte ses som förskott.

Pengarna överfördes till hans dotter men med syftet att det skulle gå till barnbarnet och en lägenhet. Det går därför inte att säga med full säkerhet hur situationen ska bedömas. Utifrån informationen i din fråga hade jag gjort bedömningen att gåvan är till barnbarnet. Jag har valt att se din systers fru som en mellanhand eller förmedlare. Därför ska det inte räknas som förskott. I min bedömning utgår jag från att avsikten var just att barnbarnet skulle köpa sig en lägenhet. Dvs. även stå som ägare på åtminstone den delen som köpts för din frus fars pengar.

Skulle man göra bedömningen att pengarna ges till din frus syster rör det sig istället om ett förskott på arv. Som sagt gör jag inte den bedömningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att bedömningen inte är helt klar. Jag gör dock bedömningen att din frus syster bara kan ses som en förmedlare av pengarna och att den verkliga mottagaren är hennes son. Det gör att utgångspunkten är att det inte ska ses som förskott om inte annat föreskrivits. Av informationen i frågan tolkar jag det som att det inte skett. Eftersom det inte ställs något formkrav på hur det föreskrivs så behöver ni vara uppmärksamma på om det kan ha gjorts på annat sätt än genom gåvobrev eller testamente. Mot den bakgrunden rör det sig inte om ett förskott på arv.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll