FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen25/07/2014

När pris inte avtalats vid köp av tjänst

Hej! Får ett företag skicka faktura på utfört arbete utan att ha avtal eller överenskommelse om priser? Vi har fått en sådan faktura med orimlig summa. Vi har sagt de att det är orimligt och frågat om specifikation på material och upparbetad tid, men vi har inte fått det. Nu hotar de oss med inkasso. Vad kan vi göra?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Svaret på din fråga är delvis avhängigt huruvida du köpt den aktuella tjänsten som privatperson eller som företagare samt vilken typ av arbete det rör sig om. I det följande antas att du agerat i egenskap av privatperson samt att det rör sig om en sådan typ av tjänst att konsumenttjänstlagen blir tillämplig. 

Lagen gäller a)arbete på lösa saker. t.ex. exempel reparation av bil eller tv. b) arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. c)Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. Se 1 § Konsumenttjänstlagen.

Allmänt om lagen

Konsumenttjänstlagen är till stor del tvingande. Det innebär att näringsidkaren inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Se 3 §.

Priset

I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.Se 36 §

Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. Se 40 §.

Slutsats.

Du ska betala vad som är skäligt eller det pris ni har avtalat om. Då ni inte avtalat om något pris ska du betala vad som är skäligt med hänsyn till de i 36 § uppräknade omständigheterna. Det är inte näringsidkaren som bestämmer vad som är skäligt, utan ytterst en domstol. Klart är att ni kan vägra betala "orimligt höga priser" utan några som helst risker, förutsatt att ni är säkra på att priset är orimligt högt. Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Om priset inte är fast ska det framgå hur priset har räknats fram.

Avslutningsvis tänkte jag kort berätta om vad som kommer att hända om näringsidkaren inte ger sig utan faktiskt står på sig (felaktikgt, förstås.) Om näringsidkaren inte följer ovangivna regler och låter det hela gå till inkasso kan ni vägra att betala inkassot. Går näringsidkaren vidare till kronofogdemyndigheten kan ni vägra betala där också genom att bestrida ett papper som kommer att skickas hem till er. Därefter är det upp till näringsidkaren att gå med saken till domstol. Är det som ni säger kommer han att förlora i domstolen, och förmodligen kommer han inte att väcka någon talan överhuvudtaget. De olika konsumentlagar som finns i Sverige tillförsäkrar konsumenten långtgående rättigheter, och ofta vet varken konsumenten själv eller näringsidkaren om hur långt dessa sträcker sig.

Hoppas ni fått svar på er fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?