När preskriberas ett skuldebrev?

2018-01-08 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej Lawline,Tack för att Ni finns, läser er med stor behållning. Nu till saken; Jag och mina två syskon ärver min mamma som gick bort ganska nyligen. I mammas papper fanns kvarlämnat ett skuldebrev fån 1995 där det framgår att hon lånat ut en summa pengar till en släkting. Summan skulle återbetalas via en överföring till mammas bankkontovarje månad under 36 månader tills dess skulden var betald. Av kontoutdragen från 1996 verkar det som om inga betalningar är gjorda. Kontoutdragen från 95 och 97 och 98 saknas också. Kan jag med skuldebrevet som grund kräva släktingen på pengar eller ärfordran preskriberad?? I kvarlåtenskapen finns ett brev fån släktingen daterat 2017 där denne beklagar att hen ej haft möjlighet attbetala skulden. Tacksam för svar
SVAR

Hej, vad kul att höra! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ingenting annat är bestämt så gäller preskriptionslagen för skuldebrevet. (1 § preskriptionslagen)

Skuldebrevets preskriptionstid

Fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst 1995, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. (2 § preskriptionslagen)

Vad som avbryter preskription

Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). (5 § preskriptionslagen)

Förutsättningar för att fodringen inte ska ha preskriberats

Du uppger i din fråga att skuldebrevet skrevs år 1995. För att det inte ska ha preskriberats måste alltså preskriptionen ha avbrutits senast år 2005 för att preskriptionstiden på 10 år inte ska ha löpt ut. Om preskriptionen har avbrutits löper en ny preskriptionstid på 10 år från dagen för avbrottet. (2 § och 6 § preskriptionslagen)

Eftersom du uppger i din fråga att det fanns ett brev i din mammas kvarlåtenskap från släktingen daterat 2017 där denne beklagade att hen ej haft möjlighet att betala skulden, har släktingen alltså erkänt fodringen och därmed avbrutit preskriptionen. Detta gäller dock endast om fodringen alltså har avbrutits fler gånger innan 2017 så att fodringen har förlängts med 10 år i taget och inte preskriberats redan innan tillfället då släktingens brev skrevs. (5 § första punkten preskriptionslagen)

Brevet tyder på att fodringen inte är preskriberad

Det skulle vara bra om ni kunde hitta något mer brev eller liknande som visar att preskriptionstiden har avbrutits innan 2017. Att släktingen beklagade att hen inte haft möjlighet att betala skulden tyder på att släktingen och er mor har haft kontakt även innan detta tillfälle och att fodringen därför troligen inte har preskriberats. Om preskriptionen har avbrutits minst en gång var 10:e år sedan 1995 kan ni kräva släktingen på betalning av skuldebrevet.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?