När preskriberas en upphovsrättsinnehavares rätt att kräva ersättning för användning av det skyddade verket?

2020-06-10 i Immaterialrätt
FRÅGA
Min dotter har fått ett krav från ett företag för att hon under 2013 använde en bild på sin blogg. Företaget som har kontaktat henne företräder copyrightinnehavaren och kräver henne på 4.800 kr för att hon använt bilden utan tillstånd. De har ännu inte skickat någon faktura och har kontaktat henne som privatperson. Min dotter var myndig när hon använde bilden på sin blogg.Kan de kräva ersättning för bilder som används hur lång tid tillbaka som helst och vad har de för möjligheter att vinna en rättslig process?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ersättning för användning av bilden

Frågor rörande copyright avseende bilder regleras i upphovsrättslagen (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till det. Bilder som är att anse som ett "verk" enligt lagens mening är skyddade av upphovsrätten (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätt innebär en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar (kopiera) och göra det tillgängligt för allmänheten. Att lägga upp en bild på en blogg är ett fall av exemplarframställning och i vissa fall tillgängliggörande för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Även bilder som inte är "verk" enligt URL har ett nästan identiskt skydd som de upphovsrättsskyddade verken (5 kap 49a § URL). Dessa bilder är s.k. närstående rättigheter som, trots att de inte är skyddade av upphovsrätt, ger framställaren en ensamrätt att förfoga över bilderna. Det krävs inte att någon har tagit del av verket, bara att möjligheten har funnits. Om man utan lov framställer exemplar eller gör verket tillgängligt för allmänheten så innebär det ett rättsstridigt förfogande av verket. Detta innebär att man kan bli skyldig att betala ersättning till innehavaren av upphovsrätten (7 kap. 54 § URL). Enligt din beskrivning av händelsen så verkar det som att innehavaren av rättigheterna till bilden i fråga har rätt till ersättning för användningen.

Upphovsrättsinnehavaren har då en fordran på den som gjort intrånget. Hur långt tillbaka i tiden som en fordringshavare (borgenären) kan kräva betalning regleras i preskriptionslagen (PL). När en fordran preskriberas så förlorar borgenären rätten att kräva ut sin fordran (8 § PL). Den allmänna preskriptionstiden är tio år, vilket innebär att borgenären inte kan kräva ut sin fordran om mer än tio år har löpt från dess att hens fordran uppstod (2 § PL). Då intrånget gjordes 2013 och kanske även är pågående om bilden finns kvar på bloggen, så har upphovsrättsinnehavaren rätt att kräva ut sin fordran.

Deras möjligheter att vinna en rättslig process

Baserat på din beskrivning av händelsen så verkar upphovsrättshavaren ha rätten på sin sida. Om bilden är skyddad av upphovsrätt eller som en närstående rättighet så har innehavaren av rättigheten rätt att få ersättning för den olovliga användningen. Vidare kan ett eventuellt skadestånd komma i fråga om intrånget har gjorts uppsåtligen eller av oaktsamhet (7 kap. 54 § 2 stycket URL). Med oaktsamhet menas att man borde ha känt till att man inte fick förfoga över verket eller bilden som skyddas som närstående rättighet. Om bilden är upphovsrättsligt skyddad så kan även ett straffansvar (böter/fängelse) bli aktuellt. Även detta beror på om intrånget har skett med uppsåt eller av oaktsamhet (7 kap. 53 § URL). Oavsett så har de bra möjligheter att vinna beträffande ersättning för den olovliga användningen. Huruvida de kan få skadestånd eller vinna ett åtal (om de överhuvudtaget väcker åtal) om straff för intrånget beror på din dotters inställning när hon använde bilden. Detta verkar vara ett ganska ofarligt intrång som enligt min bedömning inte kan leda till fängelse.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (974)
2021-05-09 Kan man göra en kopia av en annans tavla, göra om den till en t-shirt och ge bort den i present?
2021-05-09 Intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten avseende en fåtölj?
2021-05-05 Ensamrätt till företagsnamn
2021-04-30 Kan man ha med sitt personnamn i ett varumärke?

Alla besvarade frågor (92166)