FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/03/2014

När preskriberas anspråk på bodelning?

Hur långt efter en skilsmässa kan den ena parten ändra sig och komma att kräva en bodelning, efter att man har "gjort upp i godo" utan några skrivna avtal sinsemellan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När ett äktenskap upplöses pga. äktenskapsskillnad ska bodelning ske, 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB), se https://lagen.nu/1987:230 När bodelningen är klar ska makarna tillsammans upprätta ett bodelningsavtal som ska skrivas under av båda makarna, 9 kap 5 § ÄktB. 

Det finns inte i lag reglerat någon tidsfrist för när en bodelning senast ska ske, utan en make har i princip rätt att närsomhelst påkalla bodelning. Bodelning ska dock göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap 2 § ÄktB. Högsta domstolen (HD) har i ett antal rättsfall konstaterat att om en make under lång tid underlåter att påkalla bodelning, utan någon rimlig förklaring, så kan denna rätt anses ha gått förlorat genom eftergift. HD har dock inte fastslagit någon tidsgräns för när en make ska anses ha eftergett sin rätt till bodelning. I rättsfallet NJA 1993 s. 570 fann HD att en make som väntat 24 år med att påkalla bodelning förlorat denna rätt. I NJA 2009 s. 437 fann HD däremot att en make inte hade eftergett sin rätt till bodelning när han väntat 10 år med sin begäran, mannen hade dessutom en förklaring till dröjsmålet. Bedömningen måste alltså göras utifrån det enskilda fallet. En makes rätt att påkalla bodelning kan alltså inte preskriberas, men en make kan anses ha eftergett denna rätt om det gått allt för lång tid (ca 10-15 år) från äktenskapets upplösning. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000