När kan vi få tillgång till pappas läkarjournal i bevissyfte?

2017-10-02 i Sekretess
FRÅGA
Hur ställs lagar mot varandra?Om en sekretessbelagd uppgift behövs som bevisföring i rättegång ej lämnas ut av ansvarig journalläkare(gällande en avliden person) finns det då lagar rörande bevisföremål inom rättegångar som har högre dignitet än sekretesslagen om denna ställer upp ett hinder för bevisföringen?25 kap.1§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)?Här handlar det om att en avliden person har undertecknat en fullmakt för överlåtelse av ett hus och därmed gjort sina två döttrar arvslösa. Döttrarna har efter menprövning fått avslag från Journal- och Arkivservice. De behöver få tillgång till faderns journal vilka röjer ev bevis för faderns sinnessjukdom. Om dessa uppgifter om den avlidne röjes skulle dessa vara av avgörande betydelse för att kunna ogiltigförklara fullmakten. Modern är avliden sedan många år tillbaka.Tacksam för hjälp och svar.
SVAR

Hej, kul att ni valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!

I 10 kap. offentlighet- och sekretesslagen (OSL) finns regler om undantag från sekretess. Undantagen skiljer sig åt beroende på om det är en privatperson eller en myndighet som begär ut de sekretesskyddade handlingarna. Har ni som privatpersoner redan fått avslag på er begäran, var troligtvis avslaget väl motiverat och ni kommer inte kunna få ut handlingarna privat. Är ert ärende anhängiggjort hos tingsrätten kan ni begära att tingsrätten istället ska begära ut journalhandlingarna. Ibland har hälso- och sjukvårdspersonal en lagstadgad skyldighet att lämna ut läkarjournaler om begäran kommer från domstol, se 10 kap. 28 § OSL. Jag vill poängtera den upplysningsskyldighet som avses i 10 kap. 28 § OSL är ovanlig. Om det i t.ex. patientskyddslagen står att en läkare får lämna ut sekretessuppgifter är det inte detsamma som att en läkare har en skyldighet att lämna ut sekretessuppgifter. Av lagen måste det klart framgå att en skyldighet föreligger för att 10 kap. 28 § OSL ska vara tillämplig.

Om begäran från domstolen ger domstolen rätt att få tillgång till handlingarna, kan ni som parter också ha rätt att ta del av journalen, se 10 kap. 3 § OSL. Troligtvis tillåts ni bara läsa de delar av journalen som är relevanta för ert mål i domstolen. Vidare kan ert tillstånd att få ta del av uppgifterna vara villkorat. Ni får då bara ta del av uppgifterna om ni lovar att inte sprida informationen vidare, se 10 kap. 4 § OSL och 10 kap. 14 § OSL.

Sammanfattningsvis råder en sträng sekretess inom hälso- och sjukvården. Om ni med domstolens hjälp kan få tillgång till uppgifterna i syfte att använda uppgifterna som bevis, beror delvis på vad det är för mål som ska handläggas i domstolen. Är det ett brottsmål är era chanser större.

Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (268)
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal

Alla besvarade frågor (94568)