När kan någon omhändertas omedelbart enligt LVM?

2020-03-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan man omhänderta någon enligt LVM om personens hälsa är allvarligt hotad? Tex om man hittar någon medvetslös på grund av droger/alkohol, kan man omhänderta denne direkt eller måste man först försöka med frivilliga insatser via SoL? Även i akuta situationer?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta när ett omedelbart omhändertagande enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan bli aktuellt.

Vad säger lagen?

Möjligheten att omedelbart omhänderta vissa missbrukare i vissa fall regleras i 13 § LVM. Enligt denna bestämmelse kan socialnämnden besluta att någon ska omhändertas omedelbart om: 1) det är det är sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM och 2) det inte är möjligt att invänta en domstols beslut om vård eftersom missbrukaren allvarligt riskerar att skada sig själv eller någon närstående till följd av sitt tillstånd. Jag kommer gå igenom dessa två krav var för sig.

1) Det ska vara sannolikt att personen ska kunna beredas vård enligt LVM

Enligt första punkten i 13 § LVM stadgas att omedelbart omhändertagande bara får beslutas om det är troligt att missbrukaren kan beredas vård enligt LVM. Detta kan sägas innebära att det ska göras en bedömning av om 4 § LVM är tillämplig på missbrukaren eller inte, denna bestämmelse innehåller ett antal förutsättningar som måste föreligga för att tvångsvård ska kunna bli aktuellt överhuvudtaget.

Enligt 4 § LVM ska tvångsvård beslutas om någon till följd av sitt missbruk (av vissa substanser, inte datorspel eller liknande) är i behov av vård för att kunna komma ifrån missbruket, andra insatser (enligt SoL) inte tillgodoser behovet samt att han eller hon till följd av missbruket utsätter sin eller en närståendes hälsa för fara. Observera att det endast måste göras sannolikt att personen kan beredas vård enligt LVM det rör sig alltså om en bedömning som socialnämnden gör.

2) Inte möjligt att invända domstols beslut pga risk att missbrukaren skadar sig själv eller någon närstående

Med andra punkten i 13 § LVM menas att det föreligger en akut risk för att missbrukaren kan komma att skada sig själv eller en närstående på grund av tillståndet. Det ska röra sig om en överhängande och nära förestående risk. Att det finns en risk längre fram betyder inte att risken är av sådant slag att kravet enligt 13 § är uppfyllt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det som krävs för omedelbart omhändertagande enligt LVM är att det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård enligt LVM samt att det finns en överhängande (akut) fara för att missbrukaren kan skada sig själv eller en närstående. Det krävs alltså inte i strikt mening att insatser enligt SoL prövats först, men det ska i princip vara tydligt att insatser enligt SoL inte kommer hjälpa missbrukaren ur sin situation. Det är en bedömning som socialnämnden gör.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (559)
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket
2020-08-31 Vilka rättigheter har jag när socialen gör en utredning efter en falsk orosanmälan?

Alla besvarade frågor (84171)