FrågaFAMILJERÄTTFaderskap18/04/2022

När kan man bryta faderskapspresumtionen?

När jag var gravid gifte jag mig med en man som ej är biologiska pappan till barnet men han registrerades som pappa på papper. Efter han utsatt mig och barnet för våld har jag anmält och begärt att han hävs faderskapet. Jag och barnet är placerade på skydd. Och min advokat ska begära interimistiskt vårdnad tills DNA proverna visar om han är biologiska eller inte. Om det visar att han inte är pappan finns det väl ingen chans att han får ha kvar vårdnaden för barnet eller har jag fel? Kan han ha halva vårdnaden trots att han inte är den biologiska pappan? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Reglerna om vårdnad och moder/ faderskap finner du i föräldrabalken (FB). I svaret nedan redogörs det för under vilka förutsättningar man kan bryta faderskapspresumtionen som fastställts genom äktenskap. 

Fastställande av faderskap 

Om modern är gift med en man presumeras denne vara far till barn som föds i äktenskapet, 1 kap. 1 § FB

Bryta faderskapspresumtionen 

Presumtionen om att den man som kvinnan är gift med också är far till barnet kan brytas på tre olika sätt, vilka framgår av 1 kap. 2 § FB

  • Om det är utrett att modern haft samlag med en annan än mannen under den tidsperiod då barnet kan ha blivit till. 
  • Om det finns andra omständigheter som tyder på att barnet har en annan far. 
  • Om föräldrarna levt isär under tiden då barnet kan ha kommit till och det inte är sannolikt att de haft samlag under denna tid. 

Enligt 2 kap. 6 § FB ska Socialnämnden verka för att göra en rättsgenetisk undersökning beträffande barnet, modern och den som kan vara far till barnet, om denne begär det eller om det finns anledning att anta att modern haft samlag med mer än en man under den tid då barnet kan ha tillkommit. 

Sammanfattning

Som du skriver i frågan är mannen inte barnets biologiska pappa, men är registrerad som det på grund av att du var gift med honom när barnet föddes. Som ovan skrivit finns det då tre sätt att häva faderskapet. Socialnämnden ska vidare verka för att göra en rättsgenetisk undersökning och det kommer då kunna konstateras att mannen inte är biologisk far till barnet. När det har gjorts har även presumtionen hävts och likaså faderskapet. Om faderskapet hävs är han således inte längre vårdnadshavare och har inte heller någon del av vårdnaden om ditt barn. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare